Olet täällä

Suojatut verkkoyhteydet

Suojatut verkkoyhteydet
 • Tunnus: ICT4TN009
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut lukukausien 1-3 pakolliset opintojaksot sekä 4. lukukauden järjestelmäasiantuntijan vaihtoehtoiset ammattiopinnot tai hänellä on muutoin näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää salakirjoitusmenetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset
 • ymmärtää suojattujen verkkoyhteyksien toimintaperiaatteet (SSH, SSL/TLS, VPN, IEEE 802.1X,…)
 • osaa toteuttaa suojattuja verkkoyhteyksiä

Sisältö

 • Salalakirjotusmenetelmien kertaus
 • PKI-ratkaisun toimintaperiaate
 • SSH- ja SSL/TLS-yhteyden toimintaperiaate
 • VPN-yhteyksien toimintaperiaate
 • Työaseman terveystarkastuksen toimintaperiaate
 • Käytännön harjoituksia virtuaalikoneympäristössä

Työelämäyhteydet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmius osallistua suojattujen yhteyksien toteuttamiseen. Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 31 h
Itsenäinen opiskelu 50 h
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Titta Ahlberg, Pasila

Oppimateriaalit

 • Opettajan laatima materiaali
 • Verkkojulkaisut

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitukset 50% , Tentti 50%

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5

Opiskelija

 • osaa kuvata salakirjoitusmenetelmien peruskäsitteet
 • osaa nimetä PKI-ratkaisun peruskäsitteet
 • osaa toteuttaa ohjatusti ssl/tls-suojatun sivuston
 • osaa toteuttaa ohjatusti terveystarkastuksen
 • osaa nimetä käyttäjän todentamiseen liittyvät protokollat

 

Opiskelija

 • osaa soveltaa salakirjoituksen perusmenetelmiä tyypillisissä käyttökohteissa
 • osaa kuvata varmenteiden turvallisen käytön
 • osaa suunnitella ja toteuttaa varmenteiden käsittelyn ssl/tls-suojauksen yhteydessä
 • osaa kuvata terveystarkastuksen toteutusvaihtoehdot ja toimintaperiaatteet
 • osaa kuvata käyttäjän todentamiseen liittyvien protokollien keskeiset ominaisuudet

Opiskelija

 • osaa arvioida salakirjoitusratkaisujen turvallisuutta
 • osaa soveltaa varmenteita turvallisesti keskeisissä käyttökohteissa (sähköposti-, selain- ja ssh-yhteydet)
 • osaa kuvata ssl/tls-suojauksen riskitekijät
 • ymmärtää terveystarkastuksen mahdollisuudet ja rajoitukset
 • osaa etsiä ja tunnistaa käyttäjän todentamiseen liittyviä ongelmia

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.