Olet täällä

Verkon suunnittelu ja toteutus

Verkon suunnittelu ja toteutus
 • Tunnus: ICT4TN008
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso:  ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut kurssin

 • Lähiverkon toiminta

tai hänellä on vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää verkkoliikenteen toimintaperiaatteet
 • tuntee yleisimmät reititysteknologiat
 • ymmärtää reitittimen ja kytkimen toiminnan
 • osaa konfiguroida reitittimen ja kytkimen

Sisältö

 • Reititys ja reitittimien toiminta
 • Kytkimet ja kytkentäisen verkon toiminta
 • Reitittimen konfigurointi
 • Kytkimen konfigurointi

Opintojakson pohjana käytetään Cisco Networking Academyn kurssia ”Routing and Switching Essentials” ja siihen liittyviä materiaaleja ja harjoituksia. Opintojakson suorittamista varten opiskelijan luo oman käyttäjätunnuksen Cisco Networking Academyn NetSpace-oppimisympäristöön (www.netacad.com).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 31 h

Itsenäinen opiskelu 50 h

Lähiopetuksen osuus on 4h viikossa ja itsenäisen opiskelun osuus on noin 6h viikossa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Harto Holmström, Pasila

Oppimateriaalit

 • opintojaksosivujen materiaali
 • Cisco Networking Academyn Netspace-oppimisympäristön kurssimateriaali
 • muu soveltuva materiaali

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitukset 50%, Tentti 50%