Olet täällä

Järjestelmäprojekti I

Järjestelmäprojekti I
 • Tunnus: ICT4TN007
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoiset

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut lukukausien 1-3 pakolliset opintojaksot tai hänellä on muutoin näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ITIL-käytäntöihin (Information Technology Infrastructure Library) perustuvan Service Desk –palvelun perustoiminnan.

Sisältö

 • Palvelutuotannon peruskäsitteet
 • Palvelutuotanto-ohjelmiston perusteet
 • Service Desk –palvelun toteuttaminen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Petri Hirvonen, Pasila
Timo Ruohomaa, Pasila

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso kestää koko lukukauden. Opintojakson aikaan ja paikkaan sidottua opetusta on 48 tuntia ja itsenäisen opiskelun osuus 33 tuntia.

Opetus alkaa 4. opetusviikolla. Aluksi yhteistä opetusta on kahden viikon ajan 3 x 4 tuntia eli yhteensä 12 tuntia viikossa. Tämän jälkeen kurssin opiskelijat jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle pienryhmälle määritellään 2 viikon jakso, jonka aikana pienryhmä toteuttaa Service Desk -palvelua 3 x 4 tuntia eli yhteensä 12 tuntia viikossa järjestelmäpajassa.

Service Desk –palvelu on opiskelijoiden antama palvelu ulkopuolisille asiakkaille ja se toteutetaan järjestelmäpajassa, jossa ratkaistaan asiakkaiden tietotekniikkaan liittyviä ongelmia ITILin hyviä käytäntöjä toteuttaen.

Oman oppimisen arviointi 1 h.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu teoriaosan oppimistehtäviin (20 %) sekä Service Desk –palvelun toteuttamiseen  (80%). Service Desk –palvelun toteuttamisen  arviointi perustuu projektiryhmän yhdessä tuottaman palvelun laatuun.

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5

Opiskelija

 • osaa selittää tiketöintijärjestelmän keskeiset käsitteet
 • suorittaa roolinmukaiset tehtävät ohjeiden mukaisesti
 • osaa raportoida oman toimintansa ohjeiden mukaisesti

Opiskelija

 • hallitsee tikettijärjestelmän perustoiminnan
 • suorittaa roolin mukaiset tehtävät asiakaslähtöisesti
 • osaa raportoida oman toimintansa myöhempää käyttöä varten

Opiskelija

 • osaa toimia ITILin mukaisesti
 • suorittaa roolin mukaiset tehtävät vastuullisesti ryhmässä
 • osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.