Olet täällä

Tietokantahallinta

Tietokantahallinta
 • Tunnus: ICT4TN006
 • Laajuus: 3 op
 • Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu Järjestelmäasiantuntijan–suuntautumisvaihtoehdon opintoihin. Edeltävä opintojakso: ICT1TN005 Tiedonhallinta ja tietokannat.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yleisimpien työelämässä käytettävien tietokantajärjestelmien (DBMS) arkkitehtuurit ja keskeiset käsitteet.
 • ymmärtää tietokannan hoitajan (DBA) keskeisten tehtävien haasteet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tietokannan perustamisen, ylläpidon rutiinit, tietoturvan ja järjestää sovellusten tarvitsemat middleware-palvelut
 • hallitsee tietokannan hoidon keskeiset tehtävät ainakin yhden työelämässä yleisesti käytetyn DBMS-tuotteen osalta

Sisältö

 • Tietokantaympäristö, keskeiset käsitteet ja hoitovälineet yleisimpien tietokantatuotteiden osalta
 • Tietokantaympäristön, tietokannan, tietokantaobjektien luonti, tietotyyppien valinnat ja talletusratkaisut
  SQL, multimedia ja XML tietojen osalta
 • Tietokannan rakenne- ja tilannenäkymien (system tables) käyttö
 • Tietokantainstanssin toimintaperiaate ja parametrisäädöt
 • Transaktiokäsittelyn ja samanaikaisuuden hallinta
 • Transaktiolokien hallinta
 • Tietojen lataaminen tietokantaan ja siirto tietokannasta
 • Tietokannan varmistus ja palautus
 • Tietoturvamääritykset ja käyttäjien hallinta
 • Indeksien suunnittelu ja ylläpito
 • Statistiikan keruun ja hoitotehtävien automatisointi
 • Toimivuuden valvonta (monitoring, tracing, and alerting)
 • Suoritustehon mittaaminen, optimoijan suoritussuunnitelmien tulkinta ja säädöt
 • Tietokantaohjelmiston versionvaihdon haasteet
 • Tietokantayhteyksien pystytys ja ylläpito (client/server ja sovelluspalvelinyhteydet)
 • Sovelluskehittäjien tukeminen ja ongelmien selvittäminen (troubleshooting)
 • Partitiointi-, replikointi- ja klusterointiratkaisut

Työelämäyhteydet

Perinteisistä tietokantakursseista poiketen opintojakso tarjoaa johdannon ja perusvalmiudet työelämässä sovellettaviin tietokannanhoitotehtäviin.  Opintojakson harjoituksissa käytettävät tietokantajärjestelmät vastaavat yrityksissä käytettäviä tuotteita ja käsikirjat näiden käsikirjoja.  Opintojaksolla voi olla työelämän tietokanta-asiantuntijan vierailuluento

Kansainvälisyys

Tietokantajärjestelmät ovat kansainvälisesti työelämässä käytettyjä järjestelmiä.

Käytettävät tuotekohtaiset käsikirjat ovat englanninkielisiä ja samoin DBTechNet-järjestön tuottamat oppimateriaalit

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h: teorian esittely, hands-on harjoitukset, etätehtävien esittely ja tehtyjen purku
Itsenäinen opiskelu 48 h: aineistoihin tutustumista, etätehtävien ja oppimistehtävien tekoa
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Martti Laiho, Pasila

Taina Bergius, Pasila

Oppimateriaalit

Connolly, T. & Begg, C. 2010. Database Systems. 5th Edition , Addison-Wesley

Laiho, M & Kurki, M. 2011, Database Administration Labs, DBTechNet http://www.dbtechnet.org/labs/dba_lab/DBALabs.pdf

Chong, R. et al, 2010, Getting started with DB2 Express-C, 3rd Edition, db2university.com

SQL Server Books Online, Microsoft

Oracle® Database Concepts 11g Release 1, 2008, Oracle

http://otn.oracle.com

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 – 5 soveltaen EU:n LLP-ohjelman EQF-viitekehystä.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot

Tuntee käsitetasolla tietokantainstanssin ja tietokannan osat ja yleiset toimintaperiaatteet

Ymmärtää transaktiohallinnan sekä tietokannan varmistusten ja palautusten vaativuuden

Tuntee tietokantainstanssin osat ja toimintaperiaatteet sekä tietokantahoitajan keskeiset tehtävät jonkin tuotteen osalta.

Ymmärtää transaktiohallinnan sekä tietokannan varmistusten ja palautusten vaiheet ja osatehtävät em. tuotteen osalta

Tuntee tietokantainstanssin osat ja toimintaperiaatteet sekä tietokantahoitajan keskeiset tehtävät keskeisten tuotteiden osalta.

Ymmärtää keskeisten suoritustehoon vaikuttavien parametrien ja mittareiden merkityksen
 

Taidot

Osaa käyttää jonkin DBMS-järjestelmän keskeisiä hallintaohjelmia

Hallitsee em. DBMS-järjestelmän SQL-kielen perusteet

Osaa pystyttää ja suojata jonkin DBMS-järjestelmän instanssin tietokantoineen ja toteuttaa tietokantojen varmistukset

Hallitsee ohjeistettuna hoitotehtävät jonkin järjestelmän työvälineillä     Osaa pystyttää ja suojata jonkin DBMS-järjestelmän instanssin tietokantoineen ja suunnitella instanssin jatkuvan hoidon

Osaa pystyttää ja suojata jonkin DBMS-järjestelmän instanssin tietokantoineen ja suunnitella instanssin jatkuvan hoidon

Hallitsee hoitotehtävät itsenäisesti keskeisillä työvälineillä ja tuotekohtaisen dokumentaation käytön

Pätevyys

On palauttanut 50 % etäharjoituksista ja saanut loppukokeessa 50% pisteistä.

Osaa toteuttaa tietokannan hoitotehtäviä ohjeiden perusteella.

On saanut yli 70 pistettä loppukokeessa

Osaa toimia itsenäisesti ja opastaa tarvittaessa muita.  
 

On saanut yli 90 pistettä loppukokeessa

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Harjoitukset ja projektit 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.