Olet täällä

Verkon tietoturva

Verkon tietoturva
 • Tunnus: ICT4TN005
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso:  ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut lukukausien 1-3 pakolliset opintojaksot sekä 4. lukukauden järjestelmäasiantuntijan vaihtoehtoiset ammattiopinnot tai hänellä on muutoin näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • ymmärtää palomuurin tehtävän, perustoiminnan, mahdollisuudet ja rajoitukset
 • osaa konfiguroida palomuurin säännöstön ja osaa testata säännöstön toimivuuden
 • ymmärtää virustorjunnan tehtävän, perustoiminnan, mahdollisuudet ja rajoitukset
 • osaa etsiä työasemasta mahdollisia merkkejä virustartunnasta.

Sisältö

 • Palomuurityypit, niiden tehtävät ja toimintaperiaatteet
 • TCP/IP-protokollien perustoiminta palomuurin näkökulmasta
 • Palomuurin konfigurointi, testaus ja lokiseuranta
 • Palomuurin rajoitukset
 • Virustorjunnan tehtävä ja toimintaperiaate
 • Virustartunnan tunnistaminen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 31 h
Itsenäinen opiskelu 49 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Lähiopetuksen osuus on 4h / viikko ja itsenäisen opiskelun osuus on keskimäärin 6h / viikko.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Titta Ahlberg, Pasila

Oppimateriaalit

 • Opettajan laatima materiaali
 • Verkkojulkaisut

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitukset 50%, Tentti 50%

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5

Opiskelija

 • osaa nimetä keskeiset TCP/IP-protokollat ja kuvata niiden perusominaisuudet
 • osaa lukea verkkomonitorin tulosteita
 • osaa kuvata palomuurin peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet
 • osaa kuvata tyypillisimmät tietoverkkoihin liittyvät tuhkat
 • tuntee tyypillisimmät haittaohjelmien leviämistavat

 

Opiskelija

 • osaa kuvata keskeisten TCP/IP-protokollien perustoiminnan
 • osaa tunnistaa TCP/IP-protokollien perustoiminnan verkkomonitorin tulosteista
 • osaa ohjatusti toteuttaa ja testata palomuurisäännöstöjä
 • osaa kuvata tyypillisimmät TCP/IP-protokolliin liittyvät uhkat
 • osaa etsiä merkkejä haittaohjelmaepäilyn tueksi

Opiskelija

 • osaa tunnistaa ja selvittää TCP/IP-protokollien virhetilanteita monipuolisesti

 • osaa käyttää virhetilanteiden selvittelyssä apuna verkkomonitorin tulosteita

 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja testata palomuurisäännöstön

 • osaa arvioida suojaratkaisujen (mm. palomuuri, DNSSec, virustorjunta) riittävyyttä TCP/IP-protokollien tietoturvauhkia vastaan

 

 

 

 

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.