Olet täällä

Lähiverkon toiminta

Lähiverkon toiminta
 • Tunnus: ICT4TN004
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Työasemat ja tietoverkot  -opintojakso

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee tietoliikenne- ja tietoverkoissa käytettävät tärkeimmät protokollat
 • tuntee lähiverkon toiminnan ja toteutustavat
 • ymmärtää verkon aktiivilaitteiden toiminnan
 • osaa reitittimien ja kytkimien peruskonfiguroinnit
 • ymmärtää IP-verkkojen perusteet.

Sisältö

 • tietoverkkoarkkitehtuurit ja protokollat
 • Ethernet
 • IPv4 ja IPv6
 • TCP ja UDP
 • reitittimen ja kytkimen toiminta
 • reitittimen ja kytkimen konfigurointi

Opintojakson pohjana käytetään Cisco Networking Academyn kurssia ”Introduction to Networks” ja siihen liittyviä materiaaleja ja harjoituksia. Opintojakson suorittamista varten opiskelijan luo oman käyttäjätunnuksen Cisco Networking Academyn NetSpace-oppimisympäristöön (www.netacad.com).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan yrityselämässä toteutettuihin verkkoratkaisuihin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 31 h
Itsenäinen opiskelu 50 h
Lähiopetuksen osuus on 4h viikossa ja itsenäisen opiskelun osuus on noin 6h viikossa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Harto Holmström, Pasila

Oppimateriaalit

 • Lähiverkkoja käsitteleviä kirjoja
 • Verkkojulkaisut

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitukset 40%,  tentti 60%