Olet täällä

Linux palvelimena

Linux palvelimena
 • Tunnus:  ICT4TN003
 • Laajuus:  3 op (81 h)
 • Ajoitus:  4. lukukausi
 • Kieli:   suomi
 • Opintojakson taso:  ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi:  vaihtoehtoiset

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Työasemat ja tietoverkot ICT1TA002. Kurssilla edellytetään Linuxin perusteiden (kuten komentokehotteen) tuntemista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Osaa hallita Linuxia palvelimena
 • Osaa tehdä tärkeimmät asetukset tärkeimmille palvelimille (apache, openssh)
 • Osaa asentaa www-ohjelmointiin sopivan alustan
 • Osaa tehdä itselleen uusia asetuksia palvelinohjelmistoihin ohjeiden avulla
 • Tietää esimerkkejä palvelintilan tarjoajista ja hinnoista

Sisältö

 • Asennetaan tärkeimmät palvelimet ja syvennetään niiden osaamista.
 • Tutustutaan tuotantokäytössä olevan weppipalvelimen keskeisiin säätöihin. Perehdytään OpenSSH-palvelimen ja sen kanssa käytettävien ohjelmistojen asetuksiin.
 • Asennetaan weppikehitysympäristöjä.
 • Tarkastellaan palvelintilan ja -yhteyksien hankintaa sekä vaatimusten kautta että esimerkein.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Tero Karvinen, Pasila, www.terokarvinen.com

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus tietokonelaboratoriossa 4 h viikossa 8 viikon ajan eli yhteensä 32 h.
Teoria opiskellaan käytännön harjoituksiin nivottuna.

Itsenäistä harjoittelua eli 49 h eli noin 6,5 h viikossa.

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu kokeesta (50%) ja harjoitusraporteista (50%).

Palautteen hyödyntäminen

Ensimmäisen toteutuksen suunnittelussa on hyödynnetty palautetta kursseilta "työasemat ja tietoverkot" sekä "tietokone ja tietoverkot".

Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti teoria opetetaan tietokoneiden ääressä käytännön esimerkkien yhteydessä. Opettajakeskeinen opetus ja opiskelijoiden lyhyet tuntiharjoitukset vuorottelevat. Harrastuneisuutta tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun kurssin ulkopuolella. Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja vapaaseen lisensointiin kannustetaan.