Olet täällä

Windows palvelimena

Windows palvelimena
 • Tunnus: ICT4TN002
 • Laajuus: 3 op (81h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: vaihtoehtoiset ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuus muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot Työasemat ja tietoverkot (ICT1TN002) ja Tietoturva (ICT1TN003) tai omaa vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää palvelinalustan vaatimukset ja soveltuvuudet eri palveluille 
 • osaa määritellä palvelujen mukaiset palvelinalustat
 • osaa toteuttaa tyypillisimpiä palvelinkokonaisuuksia
 • tuntee windows -palvelinympäristön perusteet

Sisältö

 • palvelinarkkitehtuurit
 • palvelut ja niiden hallinta
 • www-palvelimen asennus ja ylläpidon perusteet
 • postipalvelimen asennus ja ylläpidon perusteet
 • palvelinympäristön varmistus ja palautusrutiinit

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluentoja ja tutustutaan yrityselämässä toteutettuihin järjestelmäratkaisuihin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Lähiopetus, ohjatut laboratorioharjoitukset ja tentti 31 h
 • Itsenäinen opiskelu 50 h

Lähiopetuksen osuus on 4h / viikko ja itsenäisen opiskelun osuus on keskimäärin 6h / viikko.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Olavi Korhonen, Pasila

Oppimateriaalit

 • Verkkojulkaisut
 • Kurssimateriaali

Arviointiperusteet

Harjoitukset 50% , Tentti 50%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5

Opiskelija

 • osaa asentaa ja ottaa käyttöön tyypillisimpiä windows-palvelimia
 • osaa toteuttaa windows-palvelimien peruskonfiguraatioita
 • tuntee ja osaa suorittaa palvelinympäristön keskeiset ylläpitotoimenpiteet

 

Opiskelija

 • osaa ottaa käyttöön ja konfiguroida tyypillisimpiä windows-palvelimia
 • tuntee palvelimiin liittyviä erityispiirteitä
 • käyttää joustavasti ja tehokkaasti palvelimien hallintatyökaluja
 • omaa hyvät valmiudet palvelimien hallinnan perustehtäviin

Opiskelija

 • osaa toteuttaa oikeaoppisesti toimivia palvelinkokonaisuuksia
 • hallitsee erinomaisesti palvelimiin liittyviä erityispiirteitä ja palvelinkohtaisia hallintatoimenpiteitä
 • toteuttaa palvelinhallintaa ammattimaisesti
 • hankkii aktiivisesti opintojaksoon liittyvää tietoa ja soveltaa hankkimaansa tietoa oman ammattiosaamisen kehittämiseen