Olet täällä

Windows palvelinkäyttöjärjestelmänä

Windows palvelinkäyttöjärjestelmänä
 • Tunnus: ICT4TN001
 • Laajuus: 3 op (81h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut kurssit Työasemat ja tietoverkot (ICT1TN002) ja Tietoturva (ICT1TN003) tai hänellä on vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Osaa asentaa Windows -palvelinkäyttöjärjestelmän ja määritellä palvelimen
 • Osaa ottaa käyttöön palvelimen erilaisia ominaisuuksia ja rooleja
 • Osaa aktiivihakemiston (AD) ja ryhmäkäytäntöjen (GP) perusteet.
 • Tuntee DHCP:n ja DNS:n toiminnan ja osaa määritellä ne käyttöön.
 • Tuntee palvelimen ylläpitoon liittyvät toiminnot.

Sisältö

 • Windows -palvelimen asennus
 • Aktiivihakemiston ja ryhmäkäytäntöjen määrittely
 • DHCP:n toiminta ja käyttöönotto
 • DNS:n toiminta ja määrittely
 • Ylläpito ja siihen liittyvät työkalut

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus jakaantuu teoriaopetukseen ja ohjattuihin harjoituksiin virtuaaliympäristssä (yht. 28h) ja itsenäiseen opiskeluun (50h). Lisäksi on tentti (3h).
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Timo Ruohomaa, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan laatima ja keräämä materiaali eri lähteistä.

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu tentistä (50%) ja harjoituksista (50%).
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Kurssin keskeisen sisällön osalta (NTFS, AD, GP, DHCP ja DNS) opiskelija

 

Arvosanalla 1 Arvosanalla 3 edellisten lisäksi Arvosanalla 5 edellisten lisäksi
 • ymmärtää toiminnan periaatteet ja idean
 • osaa päätellä erilaisten asetusten merkityksen
 • osaa käyttää tarvittavia konfigurointityökaluja

 

 • osaa määritellä asetukset yhden palvelimen ympäristössä
 • osaa toteuttaa muutostilanteissa tarpeelliset päivitykset asetuksiin
 • osaa soveltaa oppimaansa muutos- ja ongelmatilanteissa
 • osaa suunnitella järjestelmän konfiguraation vaatimusten mukaisesti