Olet täällä

ICT-johtamisen parhaat käytännöt

ICT-johtamisen parhaat käytännöt

Tunnus: ICT4HM002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Opintojakso korvaa aiemman opetussuunnitelman kurssin ICT Management Best Practices (ISM2TX120).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija

  • ymmärtää ICT-johtamisen käsitteet sekä hallitsevat parhaat käytännöt
  • tietää kuinka hyvien käytäntöjen kautta voidaan parantaa prosesseja ja operationaalista tehokkuutta
  • pystyy valitsemaan ja soveltamaan valittua käytäntöä bimodaaliseen kehitysympäristöön
  • omaksuu liiketoimintasuuntautuneen näkemyksen hyvien käytäntöjen hyödyntämiseen

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää parhaiden käytäntöjen peruskäsitteet ja niiden käytön liiketoiminnan hyödyksi. Hän pystyy tunnistamaan keskeiset hyvät käytännöt ja mallit erilaisille tarpeille sekä tietää miten niitä pääpiirteittäin voi soveltaa.

Arvosana 3
Opiskelijalla on hyvä käsitys parhaista käytännöistä sekä niiden käytöstä liiketoiminnan hyödyksi. Hän pystyy tunnistamaan keskeiset hyvät käytännöt ja mallit erilaisille tarpeille sekä tietää käytännön tasolla miten niitä voi soveltaa.

Arvosana 5
Opiskelijalla on erinomainen ymmärrys parhaista käytännöistä sekä niiden käytöstä liiketoiminnan hyödyksi. Hän pystyy tunnistamaan keskeiset hyvät käytännöt ja mallit erilaisille tarpeille sekä tietää käytännön tasolla miten niitä voi soveltaa. Näiden lisäksi opiskelija pystyy optimoida liiketoimintaa käytäntöjen avulla.

Sisältö

  • Palvelujohtamisen parhaat käytännöt ja mallit (esim. ITIL, IT Standard for Business)
  • Projektijohtamisen parhaat käytännöt (esim. waterfall and agile frameworks, DevOps)
  • IT-arkkitehtuurin mallit (esim. TOGAF)
  • Tietoturvajohtaminen (esim. ISO27001)
  • ICT-hallinnon parhaat käytännöt (esim. COBIT)

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Etäopetus perustuu opiskelijan itsenäisiin tehtäviin verkkoympäristössä. Opiskelijat rakentavat opintojakson aikana oman portfolion, jonka sisältö koostuu opiskelijan omista kokemuksista sekä opintojaksomateriaalin sisällöistä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN