Olet täällä

Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen

Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen
 • Tunnus: ICT2TN011
 • Laajuus: 6 op (162 h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi 
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso:  ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi:  pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edellytyksinä Tietotekniset välineet (TOO1TN001) ja Viestintä- ja esiintymistaito (COM1TN001).

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet itsenäisesti toteutettavien tutkimusprosessien (selvitys- ja ratkaisuhankkeiden) läpiviemiseen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen jäsennellyn tutkimussuunnitelman muodossa.

Opintojakso antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tietotekniikan kouluttamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Opiskelija harjoittelee käytännössä tietotekniikan oppituntien pitämistä.

Kouluttamisen suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa tyypillisiä yrityksen sisäisiä IT-alan koulutuksia 
 • pitää esityksen tutkimastaan aiheesta 
 • opastaa käyttäjiä tietoteknisissä tilanteissa 
 • käyttää koulutuksessaan hyväksi perinteisiä ja teknologia-avusteisia opetusvälineitä

Sisältö

Opiskelija paneutuu harjoitustyössään yhteen tietotekniikan aihealueeseen ja laatii valitsemastaan aiheesta suomenkielisen tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelman laajuus on noin 10 - 15 sivua. Opiskelija hankkii tutkimussuunnitelmaansa liittyvän lähdeaineiston, laatii työstään aihe-ehdotuksen ja tutustuu aiheeseen sekä laatii aihe-ehdotuksen mukaisen tutkimussuunnitelman. Osan kirjallisista lähteistä tulee olla englanninkielisiä, osan tietoverkoista saatavaa aineistoa.

IT-koulutuksesta käsitellään alan haasteet ja erityispiirteet ja niiden vaikutukset koulutussuunnitteluun. Opiskelija tutustuu tiettyyn kohderyhmään pitämänsä harjoitusoppitunnin avulla ja oppii ihmissuhdetaitojen merkityksen kouluttajan työssä. Opiskelija saa valmiuksia toimia IT-kouluttajana ja ymmärtää, minkälaisia tehtäviä koulutus sisältää. Koulutukseen liittyvästä viestinnästä opiskelija saa valmiudet viestiä tehokkaasti ja tiedostaa, minkälaisia tehtäviä hyvän koulutuksen toteuttaminen edellyttää. Opiskelija saa valmiudet tuottaa koulutusviestintää ja oppimateriaalia, myös pedagogiset tavoitteet huomioonottaen. Pidettävän harjoitusoppitunnin kautta opiskelija tottuu neuvovaan ja opastavaan rooliin. Opetusteknologian hallinta ja kurssin läpivieminen arviointiin asti tulevat tutuksi viestinnän osiossa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot, itsenäinen työskentely ja palaute toteutuskohtaisen aikataulun mukaisesti. 
 • Opintojakso toteutetaan osin verkossa. Verkossa tapahtuvaan opetukseen saadaan ohjausta ja opitaan yhteisöllisen oppimisen merkitys. Opetusjärjestelmien eri ominaisuuksien tehokäyttö tulee tutuksi ja siellä ohjattu opetus, yhteisöllinen oppiminen sekä opetusjärjestelmiin tutustuminen. 
 • Oman oppimisen arviointi 1 h.

Työelämäyhteydet

Koulutus pidetään työelämäympäristössä, ja käytetyt esimerkit ovat käytännön työelämätilanteista.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielisiä lähteitä, ja opiskelija voi pitää koulutuksen englanniksi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Tietotekninen selvityshanke

Korkea-asteen oppilaitoksessa suoritettu vastaava tieteellisen kirjoittamisen opintosuoritus katsotaan tietoteknisen selvityshankkeen suorittamiseksi. Opiskelija osoittaa suorituksensa opintojakson alussa kurssiosan vastuuopettajalle.

Kouluttaminen

Opiskelija, joka toimii työssään kouluttajana, pitää harjoitusoppitunnin tietoiskutyyppisenä luentona omasta työstään kouluttajana. Opiskelija sopii tästä suoritustavasta kouluttamisen vastuuopettajan kanssa.

Vastuuopettajat

Anne Valsta, Pasila

Tarja Paasi-May, Pasila

Oppimateriaalit

Luennot

HAAGA-HELIAn raportointiohje

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Helsinki, kustannusosakeyhtiö Tammi

Verkkomateriaali ja tutkimusaiheen kirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit

Arviointiperusteet

Tietotekninen selvitys

 • aihe-ehdotus 1/3 
 • tutkimussuunnitelma ja sen esittäminen, esitysten kuuntelu ja kommentointi 2/3

 

1 - 2 3 - 4 5
ymmärtää   
 • selvityksen ja tutkimuksen eron sekä niiden merkityksen alamme kehittämiselle
 • kattavan lähdeaineiston merkityksen tutkimukselle
 • tutkijan roolin
 • aikataulun pitämisen merkityksen ja vaikutukset myös varhaisen palautteen saamiseksi
tuntee    
 • alamme tutkimusta ja tutkimusperinnettä
 • tyypillisen tutkimuksen ja tutkimussuunnitelman esitystavan
 • tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja tutkimuksen eettiset säännöt
 
osaa   
 • valita, rajata ja perustella tutkittavan aiheen
 • suunnitella tutkimuksen etenemisen ja aikataulun
 • noudattaa annettuja ohjeita ja kirjoittaa asiatekstiä
 • valita aiheeseen sopivia lähteitä sekä välttää plagiointia ja referoivaa kirjoitusasua
osaa    
 • jäsentää aiheen tutkimuskysymyksiksi ja otsikoiksi
 • esittää ja asettaa konkreettisen tutkimustavoitteen ja tutkimuksella saavutettavat hyödyt
 • valita menetelmän niin tutkimusaineiston hankkimiseksi kuin analysoimiseksi
 • lähteiden käytön ja viittauskäytännön
 • antaa rakentavaa vertaispalautetta aihe-ehdotuksille ja tutkimussuunnitelmille
osaa   
 • valita ja käyttää tekstissään useita tieteellisen kriteeristön täyttäviä lähteitä ja viitata niihin konvention mukaisesti
 • laatia tutkimussuunnitelmaansa uskottavan ja tasapainoisen sisällön: teoria ja valitut menetelmät palvelevat tutkimuksen tavoitetta

 

Kouluttaminen

 • Koulutustapahtuman suunnittelu, toteutus, materiaalit ja raportointi 1/5
 • Tutkimussuunnitelma ja sen esittäminen 3/5
 • Osallistuminen lähiopetukseen 1/5

Harjoitukset vaikuttavat 0,5 numeroa suuntaan tai toiseen lopullisessa arvosanassa

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.