Olet täällä

Tietohallinto

Tietohallinto
 • Tunnus: ICT2TN009
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää tietohallinnon pääperiaatteet ja ymmärtää tietotekniikan merkityksen liiketoiminnalle
 • ymmärtää prosessimaisen toiminnan periaatteet ja osaa kuvata ydintoiminnot ja näiden väliset tietovirrat
 • tuntee yrityksen keskeiset IT-arkkitehtuurit sekä tietojärjestelmien kehittämisen perusteet
 • ymmärtää tietohallinnon organisoinnin IT:n näkökulmasta ja sen johtamisen liiketoiminnan perspektiivistä

Sisältö

Opintojaksossa lähestytään tietohallintoa IT:n ja liiketoiminnan integraation näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • lähiopetusta 3 tuntia / vko
 • case study, jonka pohjalta opiskelijaryhmät tutustuvat eri aihealueisiin
 • yrityksen tietovirtakaavion kuvaaminen ryhmätyönä
 • IT-arkkitehtuurin kuvaaminen ryhmätyönä
 • omaehtoinen ja vertaisarviointi
 • vierailevan asiantuntijan pitämä luento
 • tentti käsiteltävinä olleista aiheista
 • oman oppimisen arviointi 1 h

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Jos opiskelijalla on aiempaa laaja-alaista kokemusta esimerkiksi liiketoiminnan ja/tai tietojärjestelmien kehit-tämisestä tai tietohallinnosta, hän voi ilmoittautua toteutukseen, perehtyä oppimateriaalissa mainittuun kir-jallisuuteen, tutustua itse opetusalustalta löytyvään oppiaineistoon, tehdä arvioitavat tehtävät itsenäisesti ja lähiopetukseen osallistumatta osallistua suoraan keskeiset kohdat kertaavaan tenttiin muiden opintojakson opiskelijoiden mukana. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta on opiskelijan erikseen sovittava opintojakson opet-tajan kanssa, jolloin siihen voidaan tarvittaessa yhdistää myös AHOT-menettely.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Halutessaan hyödyntää opintojakson suorittamisessa AHOT-menettelyä tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Jukka Mutikainen, Malmi

Oppimateriaalit

 • Stenberg, Martin. (2006): Tieto - Tietojohtamisen arkkitehtuurit.
 • opintojaksolla jaettava muu oppimateriaali
 • opetusjakson tehtäväksi annot  ja niiden palautus opetusalustalle

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvo-sanat /Koh-
teet 
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA
Tentti
AMMATTITAITO JA TIEDONHAKU
Ryhmätyöt
RYHMÄ- ja TIIMITYÖTAIDOT sekä VASTUULLISUUS
Ryhmätyöt
5
 • osaa käyttää hyvin tietohallintoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ammattisanastoa
 • tuntee hyvin tietohallinnon viitekehyksen perusteet yleistasolla: liiketoiminnan ja tietotekniikan yhdistäminen, johtaminen, tietoturva, arkkitehtuurit, palvelut, hankinnat, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet
 • tuntee hyvin tietohallinnon operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät asiat kuten tekniset, hallinnolliset ja sosiaaliset
 • osaa raportoida ammatillista osaamistaan hyvin
 • on hyvin selvillä ajankohtaisista alan kehityssuuntauksista
 • osaa käyttää hyvin soveltavia tekniikoita, työvälineitä dokumentoinnissa
 • osaa selkeästi esittää asiat tietohallinnon näkökulmasta ja raportoida tiivistäen asiakokonaisuuksia ammattikielellä
 • osaa hyvin etsiä ajankohtaista tietoa ja analysoida tämän hetken tietohallinnon tilannetta ja kehityssuuntauksia (Suomessa)
 • aktiivisesti edistää ryhmän toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista annettujen aikataulujen mukaisesti
 • kyky toimia itsenäisesti ja tarvittaessa ottaa vastuu ryhmän toiminnasta
3
 • osaa käyttää melko hyvin tietohallintoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ammattisanastoa
 • tuntee melko hyvin tietohallinnon viitekehyksen perusteet yleistasolla: liiketoiminnan ja tietotekniikan yhdistäminen, johtaminen, tietoturva, arkkitehtuurit, palvelut, hankinnat, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet
 • tuntee melko hyvin tietohallinnon operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät asiat kuten tekniset, hallinnolliset ja sosiaaliset
 • osaa raportoida ammatillista osaamistaan melko hyvin
 • on melko hyvin selvillä ajankohtaisista alan kehityssuuntauksista
 • osaa käyttää melko hyvin soveltavia tekniikoita, työvälineitä dokumentoinnissa
 • osaa melko selkeästi esittää asiat tietohallinnon näkökulmasta ja raportoida tiivistäen asiakokonaisuuksia ammattikielellä
 • osaa melko hyvin etsiä ajankohtaista tietoa ja analysoida tämän hetken tietohallinnon tilannetta ja kehityssuuntauksia (Suomessa)
 • osallistuu melko hyvin ryhmän toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen annettujen aikataulujen mukaisesti
 • kyky toimia melko itsenäisesti ja tarvittaessa osittain ottaa vastuu ryhmän toiminnasta
1
 • osaa käyttää jossain määrin tietohallintoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ammattisanastoa
 • tuntee jossain määrin tietohallinnon viitekehyksen perusteet yleistasolla: liiketoiminnan ja tietotekniikan yhdistäminen, johtaminen, tietoturva, arkkitehtuurit, palvelut, hankinnat, projektitoiminta ja organisaatiorakenteet
 • tuntee jossain määrin tietohallinnon operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät asiat, kuten tekniset, hallinnolliset ja sosiaaliset
 • osaa raportoida ammatillista osaamistaan jossain määrin
 • on jonkin verran selvillä ajankohtaisista alan kehityssuuntauksista
 • osaa käyttää jonkin verran soveltavia tekniikoita, työvälineitä dokumentoinnissa
 • osaa jossain määrin esittää asioita tietohallinnon näkökulmasta ja raportoida tiivistäen asiakokonaisuuksia ammattikielellä
 • osaa jossain määrin etsiä ajankohtaista tietoa ja analysoida tämän hetken tietohallinnon tilannetta ja kehityssuuntauksia (Suomessa)

 

 

 

 

 • toimii ja etenee opiskelijaryhmän jäsenenä
 • kykenee vain vähäisessä määrin ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Joko
1) kolme ryhmätyötä: 3 x 20 %
2) lähiopetukseen perustuva tentti: 40 %
tai
3) kokonaan erillinen kirjatentti: 100 %
jolloin arviointikohteena pelkästään AMMATILLINEN TIETOPERUSTA.
(kirjatentin sisältö sovitaan erikseen)

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.