Olet täällä

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys
 • Tunnus: ICT2TN007
 • Laajuus: 12 op (324h)
 • Ajoitus: 3. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ICT-osaaminen
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija osaa ohjelmoida ja perustaa tietokannan kehitysympäristössä. Opiskelija hallitsee projektitoiminnan perusteet ja osaa toimia projektiryhmän jäsenenä. Opiskelija on suorittanut opintojaksot Ohjelmointi (ICT1TN006), Multicultural teamwork (BUS1TN002) ja Tiedonhallinta (ICT1TN005) tai hänellä on vastaavat tiedot.

Seuraavien opintojaksojen suorittamista joko samanaikaisesti tai aiemmin Ohjelmistokehitys-jakson kanssa suositellaan:

 • Liiketoimintaprosessit (BUS2TN003): systeemijaon periaatteet ja osasysteemin toiminnalliset vaatimukset.
 • Usability and user interface (ICT2TN008): käyttöliittymä käsitteenä, käytettävyys eri näkökulmista ja käytettävyyden arviointi.

Oppimistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata pienen, olioajattelun mukaisen, selainpohjaisen tietokantasovelluksen annettujen vaatimusmääritysten perusteella.
 • osaa rakentaa ylläpidettävän ohjelmiston ja laatia ylläpitoa tukevan dokumentaation.
 • osaa arvioida ja ohjata pienimuotoista sovelluskehitystä noudattaen projektitoiminnan hyviä käytäntöjä.
 • tunnistaa ohjelmistotuotannon tehtävät ja menetelmiä sekä ymmärtää ohjelmistokehityksen prosessina.
 • ymmärtää kehittämisen tietoturvaperiaatteet ja tunnistaa ICT:n vihreät arvot.

Sisältö  

Sisältö noudattaa projektimuotoisen sovelluskehityksen kulkua:

Ohjelmistotuotanto prosessina

Ohjelmistoprojektin ohjaus

Vaatimuksiin perehtyminen

Projektin käynnistäminen

Ohjelmiston vaatimusten täsmentäminen ja mallintaminen

Projektin edistymisen seuranta

Käyttöliittymän suunnittelu ja toteuttaminen

Projektin päättäminen

Ohjelmiston suunnittelu, toteutus ja testaus

Tietokannan rakenteen suunnittelu ja toteuttaminen

Ohjelmiston laadun varmistus

Työelämäyhteydet

Yritysvierailu tai -demo, vierailija

Kansainvälisyys 

Käytettävä ohjelmointikieli on käytössä kansainvälisesti. Käytetyt välineet ja mallit ovat kansainvälisesti hyödynnettäviä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Opiskelija osoittaa avoimeen ympäristöön sijoitetun, asiallisesti dokumentoimansa ja itsenäisesti toteuttamansa selainpohjaisen tietokantasovelluksen ja suorittaa scrumtestinhyväksytysti.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään teorialuentoja, yksilöharjoituksia sekä teorian soveltamista ryhmätyönä projektissa.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Vastuuopettajat, nuoret/Pasila 

Suunnittelu ja ratkaisun toteutus: Tanja Bergius, Jukka Juslin, Sauli Isonikkilä, Outi Virkki

Määritys ja projektin ohjaus: Tiina Koskelainen, Niina Kinnunen, Hanna Närvänen ja Anne Valsta

Oppimateriaali 

Cohn, M. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2005.

Harju, J. ja Juslin, J. Java-ohjelmointi. Readme.fi, 2009.

Schwaber, K. ja Beetle, M. Agile Software Development with Scrum. Pren-tice Hall, 2001.

Vesterholm, M. ja Kyppö, J. Java-ohjelmointi + CD. Talentum Media Oy, 2008.

ScrumGuide

Arviointiperusteet 

 

taso 1-2

taso 3-4

taso 5

Opiskelija ymmärtää: 

 • toimii tilaajan asettamien vaatimusten mukaisesti
 • kehittämiskohteen rajauksen
 • oman osallistumisen vaikutukset ryhmän työlle
 • uudelleenkäytettävyyden merkityksen
 • ohjelmistokehityksen prosessina 
 • yhteiskäyttöisyyden ja versiohallinnan merkityksen.

Opiskelija osaa: 

 • rajata ja kuvata kehittämisen kohteen 
 • jäsentää tehtävän työn suhteessa kokonaisuuteen
 • neuvotella työn järjestyksestä ja tuloksista osapuolten kesken 
 • toimia vastuullisesti ryhmässä
 • käyttää valittuja välineitä ja menetelmiä
 • huomioida uudelleenkäytettävyysvaatimukset dokumentoinnissa ja toteutuksessa
 • erottaa ohjelmistokehityksen työn vaiheet prosessissa.

Opiskelija osaa tuottaa: 

 • perusteltuja ehdotuksia neuvottelutilanteissa/perustelee tekemiään ehdotuksia
 • odotettuja tuloksia sovittuja menetelmiä käyttäen
 • johdonmukaisen, ylläpidettävän ja uudelleenkäytettävän sovelluksen ja tämän dokumentit
 • perustellun ratkaisun neuvotelluille vaatimuksille
 • rakentavaa palautetta ryhmän toiminnan parantamiseksi.
 • Yksilöharjoitukset 50 % (josta tentti 20 %)
 • Ryhmätyöosuus 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.