Olet täällä

Orientaatio ICT-infrastruktuuriin

Orientaatio ICT-infrastruktuuriin
 • Tunnus: ICT1TN010
 • Laajuus: 5 op (135 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysvaatimuksia.

Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa tietokoneen rakenteen ja toiminnan.
 • osaa ottaa käyttöön käyttöjärjestelmän.
 • tunnistaa ICT-infrastruktuurin rakennetta ja toimintaa.
 • tunnistaa tietoverkkojen ja verkotettujen palveluiden toimintaperiaatteita.
 • tunnistaa tietoturvauhkia.
 • osaa toimia tietoturvan huomioiden tietoverkko- ja järjestelmäympäristöissä.

Sisältö

 • laitteistokokoonpanot ja liitännät
 • käyttöjärjestelmät: Windows ja Linux
 • työasemat ja palvelimet
 • tietoturvallisuus, virustorjuntaohjelmat, haittaohjelmat, verkkopalvelujen tietoturva
 • tietoverkon rakenne ja toiminta, TCP/IP -protokollat, aktiivilaitteet.

Oppimateriaali

 • opintojaksosivujen materiaali
 • verkkomateriaali
 • muu soveltuva materiaali

Työelämä- ja yritysyhteistyö

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksolla sovelletaan tutkivaa oppimista.
Opinnot koostuvat lähiopetuksesta (48h) sekä opiskelijan itsenäisestä opiskelusta (87h).

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan harjoitustehtävillä ja tentillä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arviointi

Arvosana 1

Opiskelija osoittaa riittävää aktiivisuutta opiskelussa. Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käytyjä asioita ja pystyy hyödyntämään opintojaksolla opetettuja perusasioita.
Opiskelija saattaa usein tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa ja materiaalin tulkitsemisessa.

Arvosana 3

Opiskelija osoittaa hyvää aktiivisuutta opiskelussa. Opiskelija osaa selittää hyvin opintojaksolla käytyjä asioita ja pystyy hyödyntämään opintojaksolla opetettuja perusasioita.
Opiskelija saattaa joskus tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa ja materiaalin tulkitsemisessa.

Arvosana 5

Opiskelija osoittaa erinomaista aktiivisuutta opiskelussa. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti opintojaksolla käytyjä asioita ja pystyy monipuolisesti soveltamaan opintojaksolla opetettuja asioita. Opiskelija osaa omatoimisesti selvittää ja ratkaista ongelmatilanteita ja hakea tietoa eri lähteistä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Hirvonen Petri
Holmström Harto
Korhonen Olavi
Merilinna Juhani
Ruohomaa Timo