Olet täällä

Ohjelmointi

Ohjelmointi
 • Tunnus: ICT1TN006
 • Laajuus: 9 op (243 h)
 • Ajoitus: 2. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia, mutta suositellaan, että opintojaksot Orientaatio ICT-alaan, Työasemat ja tietoverkot ja Tietotekniset työvälineet on suoritettu tai että opiskelijalla on näitä vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia sovelluksia Java-kielellä
 • ymmärtää olio-ohjelmoinnin perusteet
 • osaa käyttää sovelluskehitysvälinettä, esimerkiksi Eclipseä

Sisältö

 • Ohjelmoinnin perusteet
 • Olio-ohjelmointi
 • Tietorakenteet ja tiedon tallentaminen

Kansainvälisyys

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento kansainvälisestä ohjelmistoteollisuudesta.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento ohjelmistoteollisuudesta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista sekä kahdesta kokeesta. Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat viikkotehtävien avulla. Oppimisprosessissa tieto sisäistetään viikkoharjoituksissa, joissa teoriatietoa sovelletaan suoraan käytäntöön.

Opiskelija käyttää opintojakson suorittamiseen yhteensä 243 tuntia. Tämä sisältää sekä ohjatun että itsenäisen opiskelun. Opiskelija saa opetusta 4-7 tuntia viikossa. Opiskelijan omatoiminen opiskelu on 8 tuntia viikossa.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Jos opiskelija haluaa suorittaa opintojakson AHOT-menettelyä käyttäen, tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Näyttö

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vastuuopettajat

Sirpa Marttila, Malmi

Oppimateriaalit

Silander - Ollikainen - Peltomäki: Java, Docendo Oy

www.oracle.com Java Standard Edition

 Työvälineohjelmistot

 • Oracle Java SE 
 • Eclipse

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Tentti

Arviointiperusteet

Opintojakso muodostuu luennoista, palautettavista viikkotehtävistä, vapaaehtoisesta harjoitustyöstä sekä kahdesta osakokeesta. Palautettavista töistä täytyy tehdä 50 %, jotta voi osallistua osakokeisiin.

Ensimmäinen osakoe tehdään paperilla eikä mukana saa olla mitään materiaalia. Toinen osakoe tehdään koneella, ja kokeessa saa käyttää kaikkea materiaalia. Ensimmäisen osakokeen voi uusia pikauusinnalla tai toisen osakokeen yhteydessä. Toista osakoetta ei voi uusia, vaan koko kurssi on uusittava uusintatentillä.

Arvosana muodostuu seuraavasti:
100 % kokeet (2 kpl)

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Taso 1-2 (hyväksytty) Taso 3-4 (hyvä) Taso 5 (erinomainen)

Opiskelija

 • osaa käyttää muuttujia

 • osaa käyttää ehtolauseita

 • osaa käyttää toistolauseita

 • ymmärtää taulukot, metodit ja oliot

Opiskelija

 • osaa käyttää taulukoita ja muita yksinkertaisia tietorakenteita
 • osaa määrittää ja käyttää metodeja
 • osaa määrittää ja käyttää luokkia ja olioita

Opiskelija

 • osaa käyttää periytymistä ja rajapintaluokkia
 • osaa määrittää ja käyttää enumeraatioita
 • osaa soveltaa oppimaansa luovasti
 • osaa hankkia itse uutta tietoa