Olet täällä

Tiedonhallinta ja tietokannat

Tiedonhallinta ja tietokannat

 

 • Tunnus: ICT1TN005
 • Laajuus: 6 op (162 h)
 • Ajoitus: 2. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia, mutta suositellaan, että opintojaksot
’Orientaatio ICT-alaan (ICT1TN001)’ , ’Työasema ja tietoverkot (ICT1TN002)’  sekä ’Tietoturva (ICT1TN003)’ on suoritettu.
Kurssi edeltää ’Ohjelmistokehitys (ICT2TN007)’ –kurssia sekä tietokanta-alan vaihtoehtoisia opintoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee tietokanta-alan keskeiset käsitteet
 • pystyy seuraamaan alan kehitystä suomen- ja englanninkielisistä julkaisuista
 • osaa erottaa erityyppisiä tietojärjestelmiä ja tiedon varastointiratkaisuja
 • osaa perustella, miksi erityyppisten tietotarpeiden ratkaisut vaativat erityyppistä teknologiaa
 • tuntee tietokannan hallintajärjestelmän tarjoamat palvelut ja ymmärtää niiden merkityksen
 • tuntee relaatiotietokannan perustana olevan relaatiotietomallin
 • hallitsee SQL-kielen keskeisen sisällön
 • ymmärtää UML:llä laaditun luokkakaavion
 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiotietokannan
 • osaa hyödyntää tietokannanhallintajärjestelmän ominaisuuksia, joiden avulla tietokanta pidetään eheänä, suojattuna ja suorituskykyisenä

Sisältö

 • tiedon varastointi osana tietojärjestelmää
 • tiedon varastoinnin keskeiset tekniikat ja standardit
 • tietokannan hallintajärjestelmän palvelut ja niiden merkitys
 • relaatiotietomalli
 • SQL
 • liiketoiminnan tarpeita vastaavan pienen tietokannan suunnittelu, toteutus ja dokumentointi

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluentoja.

Kansainvälisyys

Käytettävät ohjelmistot, manuaalit ja lähdeteokset ovat pääosin englanninkielisiä.
Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteinen ryhmätyötehtävä englanninkielisen koulutusohjelman (BITE) vastaavan opintojakson kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta (luennot & harjoitukset) ja itsenäisestä työskentelystä.
Lähiopetuksessa perehdytään uusiin aihekokonaisuuksiin ja välineisiin teoriassa ja käytännössä.
Itsenäinen opiskelu lähiopetuksen lisäksi on välttämätöntä. Opiskelija tekee ja palauttaa viikoittain aiheeseen liittyviä pakollisia harjoitustehtäviä yksin tai ryhmässä sekä pitää oppimispäiväkirjaa. Itsenäinen opiskelu rakentaa oppilaan osaamista ja oman oppimisen arviointia.

Oman oppimisen arviointi 1 h.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, hän voi ilmoittautua verkko- tai lähitoteutukseen ja opiskella etäopiskeluna (osallistumatta lähiopetukseen). Pakolliset harjoitukset on palautettava normaalisti.
Jos opiskelijalla on kattavaa kokemusta tiedonhallintaan ja tietokantoihin liittyen, hän voi ilmoittautua toteutukseen ja osallistua tenttiin (osallistumatta lähiopetukseen ja tekemättä pakollisia harjoitustehtäviä. Opiskelija voi tutustua itsenäisesti kurssin materiaaleihin ja tehtäviin.)
Lisäksi opiskelijan on palautettava kurssin lopputyö.

Pelkän tentin suorittamisesta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Näyttö

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vastuuopettajat

Tanja Bergius

Christian Brade

Sauli Isonikkilä

Outi Virkki

Oppimateriaalit

 • Opintojakson www-sivut
 • Connolly, Begg. Database Systems. Addison-Wesley. (3.painos tai uudempi)

Ohjelmistot

 • Microsoft SQL-Server, Oracle RDBMS
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Access

Arviointiperusteet

Tentit   50%
Lopputyö  30% 
Tehtävät ja oppimispäiväkirja 20%

Arvosanat 1 - 2 Arvosanat: 3 - 4 Arvosana: 5

Opiskelija

 • osaa hahmotella pientä kohdealuetta kuvaavia käsitteitä
 • tuntee luokkamallin
 • tuntee relaatiomallin
 • osaa muodostaa yksikertaisia sql-lauseita
 • hahmottaa tietokannanhallintajärjestelmän roolin sovelluksessa

Opiskelija

 • osaa hahmotella pientä kohdealuetta kuvaavan luokkakaavion
 • osaa johtaa yksinkertaisesta luokkakaaviosta relaatiokaavion
 • osaa muodostaa sql-lauseita
 • ymmärtää tietokannanhallintajärjestelmän merkityksen sovelluksessa

Opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiotietokannan
 •  osaa hyödyntää luokkakaaviota ja relaatiokaaviota suunnittelussa
 • osaa muodostaa monimutkaisia sql-lauseita
 • osaa perustella tietokannanhallintajärjestelmän merkityksen sovelluksessa

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.