Olet täällä

Tietoturva

Tietoturva
 • Tunnus: ICT1TN003
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Peruskäsitteet työasemista ja tietoverkoista Työasemat ja tietoverkot –opintojaksolta.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • ymmärtää tiedon turvaamisen tarpeet ja tavoitteet sekä riskienhallinnan merkityksen
 • tuntee tietoturvaan liittyvät lait ja asetukset sekä säännökset
 • osaa huolehtia oman työaseman, omien tiedostojen ja tietovälineiden tietoturvasta
 • osaa  hyödyntää Internetiä turvallisesti 
 • hallitsee pääsynvalvonnan ja salakirjoituksen peruskäsitteet.

Sisältö

 • Tietoturvan tarpeet ja tavoitteet. Työaseman uhkat ja suojautuminen. 
 • Tietoturvaan liittyvät lait ja asetukset. Indentiteetin suojaaminen.
 • Tietoturvallisuuden hallinnan periaatteet. Varmuuskopiointi.
 • Salasanojen turvallinen käyttö ja hallinta. Riskikartoituksen perusteet. 
 • Selaimen käytön turvallisuus. Selaimen tietoturva-asetukset. 
 • Salakirjoituksen perusteet. Sähköpostin salakirjoitus. Suojatut yhteydet.

Työelämäyhteydet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on työelämän edellyttämät valmiudet työaseman turvallisesta käytöstä. Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 31 h
Itsenäinen opiskelu 49 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähiopetuksen osuus on 4h / viikko ja itsenäisen opiskelun osuus on keskimäärin 6h / viikko. Lähiopetus tapahtuu Pasilan tietoliikennelaboratoriossa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Titta Ahlberg, Pasila

Petri Hirvonen, Pasila

Oppimateriaalit

 • Opettajan laatima materiaali
 • Verkkojulkaisut

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitukset 50% , Tentti 50%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5
Oppilas:
 
 • Osoittaa riittävästi aktiivisuutta opiskelussa.
 • Ymmärtää kurssilla käydyt perusasiat.
 • Pystyy hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita.
 • Saattaa usein tarvita neuvontaa ongelma-tilanteissa.
 • Kurssin matriaali on pääpiirteissään ymmärretty.

Oppilas:

 • Osoittaa hyvää aktiivisuutta opiskelussa.
 • Ymmärtää hyvin kurssilla käydyt perusasiat.
 • Pystyy monipuolisesti hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita.
 • Saattaa joskus tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa.
 • Kurssin materiaali on ymmärretty.

Oppilas:

 • Osoittaa erinomaista aktiivisuutta opiskelussa.
 • Ymmärtää erinomaisesti kurssilla käydyt perusasiat.
 • Pystyy monipuolisesti hyödyntämään ja soveltamaan kurssilla opetettuja asioita.
 • Osaa omatoimisesti selvittää ongelmatilanteita.
 • Kurssin materiaalia osataan hyödyntää ja soveltaa.