Olet täällä

Työasemat ja tietoverkot

Työasemat ja tietoverkot

Tunnus: ICT1TN002

 • Laajuus: 9 op (243 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia. Opintojakso on läheisessä yhteydessä opintojaksoon tietoturva (ICT1TN003).

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa hallita yksittäistä työasemaa ja tuntee tärkeimmät palvelut (tulostus, www, tiedosto, tietokanta) sekä osaa asentaa ne.
 • osaa hankkia ja asentaa Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmät sekä osaa yhdistää koneensa verkkoon.
 • ymmärtää keskeisimmän teorian työasemiin ja tietoverkkoihin liittyvien tehtävien taustalla.

Sisältö

Käyttöjärjestelmistä asennetaan Windows (Windows 7) ja Linux (Ubuntu). Käyttöjärjestelmien ylläpidosta opetellaan mm. yleiset periaatteet, ohjelmien asentaminen ja käyttäjienhallinta, perehdytään käyttöjärjestelmien käyttämiin tiedostojärjestelmiin (ext4, NTFS), hakemistorakenteisiin (FHS) ja käyttöoikeuksiin (unix, acl). Lisäksi perehdytään siihen miten käyttöjärjestelmä ja tavallisimmat ohjelmat hankitaan ja, mistä niiden kokonaiskustannus syntyy.

Molempia käyttöjärjestelmiä käytetään sekä työpöydällä että komentokehotteessa. Komentokehotteen käyttöön perehdytään Linuxissa ja Windowsissa. Komentokehotetta etäkäytetään salatulla SSH-yhteydellä. Tutustutaan www-palvelimeen, nimipalveluun, ohjelmalliseen palomuuriin ja DHCP:N ja NAT:n käyttöön.

Laitteiston osalta opetellaan helppoja huoltotöitä, kuten kovalevyn vaihtaminen. PC-koneen rakenteeseen tutustutaan lyhyesti ja opetellaan kiinnittämään tietokoneen kaapelit. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet energian säästämiseen.

Verkkoon yhdistämiseen tutustutaan sekä fyysisellä että ohjelmallisella tasolla. Samalla opetellaan ratkomaan tavallisia verkko-ongelmia ”internetti ei toimi”. Teoriaa opetellaan näiden tehtävien vaatimassa laajuudessa (osoite, maski, oletusreititin, nimipalvelimet; ip addr, route -n...; ipconfig, ping).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu ja/tai vierailevan luennoitsijan esitys.  Kursseilla syntyviä raportteja voidaan julkaista vapailla lisensseillä yritysten käyttöön.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus (144 h) jakautuu teoriaopetukseen luokassa (72 h) ja ohjattuihin harjoituksiin tietokonelaboratoriossa (72 h).

Itsenäistä työskentelyä on 98 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Ahti Kare, Malmi

Timo Ruohomaa, Pasila

Tero Karvinen, Pasila, TeroKarvinen.com

Olavi Korhonen, Pasila

Atte Pakkanen, Pasila

Juhani Merilinna, Pasila

Petri Hirvonen, Pasila

Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Oheislukemistona esimerkiksi:
Kivimäki Jyrki, 2007. Windows Vista TEHOKAS HALLINTA. Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Hudson Andrew and Paul, 2007. Ubuntu UNLEASHED. Sams Publishing, USA.
Ubuntu Suomi, ubuntu-fi.org

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu kahdesta välikokeesta (50%) ja harjoituksista (50%).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5

Oppilas:

 • Osoittaa riittävästi aktiivisuutta opiskelussa
 • Ymmärtää kurssilla käydyt perusasiat.
 • Pystyy hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita.
 • Saattaa usein tarvita neuvontaa ongelma-tilanteissa ja kurssimateriaalin tulkitsemisessa.

Oppilas:

 • Osoittaa hyvää aktiivisuutta opiskelussa.
 • Ymmärtää hyvin kurssilla käydyt perusasiat.
 • Pystyy monipuolisesti hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita.
 • Saattaa joskus tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa.
 • Kurssin materiaali on pääosin ymmärretty.

Oppilas:

 • Osoittaa erinomaista aktiivisuutta opiskelussa.
 • Ymmärtää erinomaisesti kurssilla käydyt perusasiat.
 • Pystyy monipuolisesti hyödyntämään ja soveltamaan kurssilla opetettuja asioita.
 • Osaa omatoimisesti selvittää ongelmatilanteita ja hakea tietoa muualtakin kuin kurssimateriaalin soveltamisesta.

 

Palautteen hyödyntäminen

Aikaisemmilta työasemat ja tietoverkot kursseilta sekä aihetta sivuavilta kursseilta (käyttöjärjestelmät ja lähiverkot, Linux perusteet, tietokone ja tietoverkot) saatua palautetta on hyödynnetty kurssikuvauksen ja toteutuksen suunnittelussa.

Harrastuneisuutta tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun kurssin ulkopuolella.  Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja vapaaseen lisensointiin kannustetaan. Opiskelijoille annetaan käytännöllisiä taitoja ja sidotaan teoria näiden taitojen taustoittamiseen. Palautetta kerätään myös kesken toteutuksen, jotta tarvittavia korjauksia voidaan toteuttaa jo palautteen antaneelle ryhmälle.