Olet täällä

Orientaatio ICT-alaan

Orientaatio ICT-alaan

Tunnus: ICT1TN001

 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ammattikorkeakouluopiskelun tavoitteet ja toimintatavat
 • tietää HAAGA-HELIAn tietojenkäsittelyn koulutusohjelman rakenteen ja sen tuomat mahdollisuudet
 • osaa toimia opiskeluyhteisössä vastuullisesti
 • osaa suunnitella opintojaan sekä laatia ja seurata henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (hops)
 • tuntee ICT-alan työtehtäviä ja alalla käytössä olevia tavallisimpia työmenetelmiä

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdestaosasta:
1. Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu 
2. ICT-alaan perehtyminen

1. Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu

 • Opiskelija pohtii opiskelunsa tavoitteita ja lähtökohtia opintojen alussa tehtävän ennakkotehtävän muodossa. HOPS-infossa hän saa valmiuksia mm. oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen.
 • Aloituspäivien ja ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana hän perehtyy koulutusohjelmansa rakenteeseen, tutkintosääntöön ja moniin muihin käytännön asioihin opiskeluun liittyen.

2. ICT-alaan perehtyminen

 • Opiskelija tutustuu ICT-alaan, sen työtehtäviin ja tavallisimpiin työmenetelmiin.
 • Luennot: Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ammattietiikka (tekijän oikeudet), vihreä IT, työhyvinvointi ja projektityöskentely.

Työelämäyhteydet

Vieraileva luennoitsija tai yritysvierailu. Yritykset tarjoavat mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille työelämälähtöisiä yhteistyömahdollisuuksia.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät.
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma työstetään itsenäisesti sekä vuorovaikutuksessa opinto-ohjaajan ja / tai opettajatutorin kanssa.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Lili Aunimo, Pasila

Kalevi Keinänen, Pasila

Hanna Närvänen, Pasila

Elina Ulpovaara, Pasila

Outi Virkki, Pasila

Arviointiperusteet

Opintojakson 1.osa arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista, annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista. Kokonaisuuden suoritusmerkintä edellyttää kaikkien osien suoritusta.
2. osa arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti.

ICT-alalla tällä hetkellä työskentelevät voivat osoittaa 2. osion osaamisensa erikseen sovittavalla tavalla, joita voivat olla muun muassa:

 • raportti/essee
 • esitys/luento
 • verkko-oppimisalustan tehtävät

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.