Olet täällä

Tietoturva

Tietoturva

Tunnus: ICT1TA003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Peruskäsitteet työasemista ja tietoverkoista Työasemat ja tietoverkot –opintojaksolta.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tiedon turvaamisen tarpeet ja tavoitteet sekä riskienhallinnan merkityksen
 • tuntee tietoturvaan liittyvät lait ja asetukset sekä säännökset
 • osaa huolehtia oman työaseman, omien tiedostojen ja tietovälineiden tietoturvasta
 • osaa  hyödyntää Internetiä turvallisesti
 • tuntee kokonaisvaltaist tietoturvakäsitteen
 • osaa laatioa yrityksen tietoturvasuunnitelman

Sisältö

 • Tietourvan määritelmä, kokonaistietoturva
 • Tietoturvan osa-alueet, standardit
 • Tietoturvan tarpeet ja tavoitteet. Työaseman uhkat ja suojautuminen.
 • Tietoturvaan liittyvät lait ja asetukset. Idenditeetin suojaaminen.
 • Tietoturvallisuuden hallinnan periaatteet. Varmuuskopiointi.
 • Salasanojen turvallinen käyttö ja hallinta. Riskikartoituksen perusteet.
 • Selaimen käytön turvallisuus. Selaimen tietoturva-asetukset.

Työelämäyhteydet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on työelämän edellyttämät valmiudet työaseman turvallisesta käytöstä. Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 28 h
Itsenäinen opiskelu 52 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Lähiopetus järjestetään Pasilan tietoliikennelaboratorioissa.

Tietoturva-kurssista on myös monimuoto/virtuaalitoteutus, jossa lähiopetusta on vähemmän: lähitunnit ja tentti 8 h, itsenäinen opiskelu 72 h, oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Aiempaan opiskeluun perustuvan ahotoinnin hyväksi lukee opinto-ohjaaja, tarvittaessa yhdessä substanssiopettajan kanssa. Aikaisempaan työkokemukseen lukeutuvaa AHOT-menettelyä varten järjestetään opiskelijalle hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua haastattelutilaisuus.

Vastuuopettajat

Ahti Kare, Pasila
Titta Ahlberg, Pasila
Petri Hirvonen, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali
Verkkojulkaisut
Oheislukemistona esimerkiksi Järvinen Petteri, 2012, Arjen tietoturva – vinkit ja ratkaisut, Docenco.fi.

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitukset 50 % 
Tentti 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteetit on esitetty asteikolla 1-3-5.

1

3

5

Opiskelija

 • osoittaa riittävästi aktiivisuutta opiskelussa
 • ymmärtää kurssilla käydyt perusasiat
 • pystyy hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita
 • saattaa usein tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa
 • ymmärtää kurssin materiaalin  pääpiirteissään

Opiskelija

 • osoittaa hyvää aktiivisuutta opiskelussa
 • ymmärtää hyvin kurssilla käydyt perusasiat
 • pystyy monipuolisesti hyödyntämään kurssilla opetettuja perustasioita
 • saattaa joskus tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa
 • ymmärtää kurssin materiaalin

Opiskelija

 • osoittaa erinomaista aktiivisuutta opiskelussa
 • ymmärtää erinomaisesti kurssilla käydyt perusasiat
 • pystyy monipuolisesti hyödyntämään ja soveltamaan kurssilla opittuja asioita
 • osaa omatoimisesti selvittää ongelmatilanteita
 • osaa hyödyntää ja soveltaa kurssin materiaalia