Olet täällä

Saksan perusteet 1

Saksan perusteet 1

Tunnus: GER8LS210  
Laajuus: 5 op   
Ajoitus: lukukaudet 1-7  
Kieli: suomi 
Opetussuunnitelma: OPS 2016  
Taso: perusopinnot 
Typpi: vapaavalintainen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1  
Ei edellytä aiempia opintoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5

Arvosana 1 
Opiskelija kykenee joskus ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa

Arvosana 3 
Opiskelija kykenee usein ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvää. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin 

Arvosana 5   
Opiskelija  kykenee ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvää. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa opettajan kanssa sovitulla tavalla. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Kansainvälisyys

Opinnot antavat perusvalmiuksia kansainväliseen toimintaan.

Opintojakson sisältö

Opiskelija oppii perussanaston, ääntämisen, intonaation ja sanapainon sekä osallistuu puheharjoitteluun ja ohjattuun kirjoittamiseen. Opintojakson tavoitteena on kielen perusrakenteiden ja puhutun kielen tavallisimpien ilmausten oppiminen jokapäiväisissä kielenkäyttöön liittyvissä tilanteissa.

Oppimistavat 

Lähiopetus 
Itsenäinen opiskelu 
Kirjallinen koe 
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi

Arviointitavat 

Kirjallinen koe 80 % 
Tuntityöskentely 20%

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanaan. Se sisältyy kaikkiin Haaga-Helian opintojaksoihin ja näin kerättyä aineistoa käytetään hyväksi koulutuksen kehittämisessä. Arviointitehtävä tehdään sähköisessä muodossa.

Vastuuopettaja 

Sirpa S. Bode, Pasila 

Oppimateriaali 

Kauppi & Simon: Fahrplan (Teksti- ja työkirja erikseen). Sanoma Pro Oy.  
Lisäksi opettajan jakama materiaali.