Olet täällä

Saksan liikekieli 1

Saksan liikekieli 1

(Wirtschaftsdeutsch 1) 
Tunnus: GER4LS201 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus 1. / 3. lukukausi 
Kieli: suomi/saksa 
OPS: OPS 2016 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen* 
*Saksan pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A2 
Saksan perusteet 1 ja 2 tai vastaavat tiedot 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakson tavoitteena on pohja, jolla opiskelija voi tuottaa kieliopillisesti korrektia kaupallista saksan kieltä. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • selviytyy peruskielenkäyttötilanteista saksankielisten kanssa 
 • hallitsee liikesaksan perussanaston ja on laajentanut kaupallisen saksan kielen sanastoaan 
 • osaa käyttää keskeisiä kieliopillisia rakenteita 
 • on päässyt alkuun kulttuurieroihin perehtymisessä 
 • osaa kommunikoida opintojaksolla käsiteltävistä aiheista ja viestiä saksankielisen liikekumppanin kanssa 
 • hallitsee small talkin em. aiheista 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1 
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. 

Arvosana 3 
Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kieli sisältää kielen keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on vielä kehitettävää. 

Arvosana 5 
Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli on raeknteellisesti selkeää ja sujuvaa. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa erittäin hyvin opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaaditun osaamisen esimerkiksi aikeisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissaan ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta. 

Kansainvälisyys 

Opintojaksoon sisältyy vierailu saksankielisiin yhteisöihin ja/tai yrityksiin. 

Sisältö 

Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään saksan kielen vaativimpia rakenteita eri kielenkäyttötilanteissa ja tutustua liikekielen perusteisiin sekä osata käyttää muodollista kieltä liike-elämän tilanteissa tietoisena kulttuuriin ja sanastoon liittyvistä eroista. 

 • saksan vaativimmat rakenteet: pronominaaliadverbit, partisiipin perfekti, passiivi, konditionaali, adjektiivin taivutusmuodot ja relatiivipronominit 
 • liike-elämän kulttuurierot saksankielisessä Euroopassa 
 • liike-elämän suulliset kielenkäyttötilanteet ja suullinen viestintä 
 • työnhakuprosessi ja työtehtävät 
 • yritysmuodot 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentit TAI 
b. Oppimistehtävät ja tentit 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjalliset kokeet 70% 
Jatkuva näyttö, oppimistehtävät ja tuntiaktiivisuus 30% 
Oppimistehtävät valmistavat kirjallisiin tentteihin. 

Vastuuopettaja 

Tesi Binder, Pasila 

Oppimismateriaali 

Hallamaa, Outi & Vainio, Kaarina, 2010. So stimmt es im Büro-moniste. Otava. Helsinki 
Louhimo, Riitta & Toivonen, Johanna, 2011. Spielend leicht – Saksan kieliopin kertaus- ja harjoituskirja. Finn Lectura. Helsinki 
Rakkolainen, Sirpa et al, 2011. Deutsch im Berufsleben. Edita. Helsinki 
Binder, Tesi, 2000. Umgang mit Deutsch auf Deutsch - Gesprochenes Deutsch. AAC Global. Helsinki