Olet täällä

Ranskan perusteet 2

Ranskan perusteet 2

(Français intermédiaire)  
Tunnus: FRE8LS220 
Laajuus: 5 op  
Ajoitus: 1.-2. lukukausi  
Kieli: suomi/ranska  
OPS: OPS 2016  
Opintojakson taso: perusopinnot  
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1  
Ranskan perusteet 1 tai vastaavat tiedot. Opintojaksoa suositellaan myös kieliopin ja sanaston kertauskurssiksi, jos lukion ranskan suorittamisesta on kulunut paljon aikaa. Opintojaksolla myös annetaan valmiuksia puheen tuottamiseen ja small-talkiin ranskaksi.

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opiskelija hallitsee ranskan kielen perusrakenteet ja pystyy opintojakson jälkeen osallistumaan ranskan kielen pakollisiin opintojaksoihin Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1  
Opiskelija ymmärtää joskus yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija pystyy käyttämään oppimaansa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Arvosana 3  
Opiskelija ymmärtää usein yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvää. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa lähinnä tutuissa monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Arvosana 5  
Opiskelija ymmärtää yleensä yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvää. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin monipuolisiin kielenkäyttötilanteisiin. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa tenttimällä opintojakson. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Sisältö 

Opintojakso sisältää runsaasti uutta sanastoa, tekstejä sekä suullista että kirjallista harjoitusta. Se sopii myös hyvin niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet joitain ranskan kursseja, mutta eivät hallitse kaikkia rakenteita, nimenomaan menneen ajan aikamuotoja. 

  • ranskan kieliopin tärkeimpiä kohtia
  • ranskan sanastoa
  • kertausharjoituksia
  • ääntämistä sekä arkipäivän ja liike-elämän vuorovaikutustaitoja.

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:  
a. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät ja tentit 
b. Tentti  

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjalliset kokeet 80 %  
Jatkuva näyttö 20%  
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä. 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Vastuuopettajat 

Eeva Särkilahti, Pasila 

Oppimateriaali 

Martikainen, Tiina – Mäkelä, Marjaana. 2015. Parfait! 2, Ranskaa aikuisille, Otava.