Olet täällä

Ranskan perusteet 1

Ranskan perusteet 1

(Français pour les débutants 1) 
Tunnus: FRE8LS210 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 1.-7. lukukausi 
Kieli: suomi/ranska 
OPS: OPS 2016 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1 
Ei edellytä aiempia opintoja. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1 
Opiskelija kykenee joskus ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Arvosana 3 
Opiskelija kykenee usein ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvää. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin 

Arvosana 5 
Opiskelija kykenee ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvää. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa tenttimällä opintojakson. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Sisältö 

Opiskelija oppii perussanaston, ääntämisen ja intonaation sekä osallistuu puheharjoitteluun ja ohjattuun kirjoittamiseen. Opintojakson tavoitteena on kielen perusrakenteiden ja puhutun kielen tavallisimpien ilmausten oppiminen jokapäiväisissä kielenkäyttöön liittyvissä tilanteissa. Kyseessä on intensiivinen opintojakso, jolla opitaan nopeasti hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Osallistuminen lähiopetukseen on suositeltavaa! 

Tavallisimmat kielenkäyttötilanteet: 

  • tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästeleminen 
  • perhesuhteet 
  • asuminen, omista harrastuksista, opinnoista ja työstä kertominen 
  • kellonajat ja lukusanat 
  • ravintolassa asioiminen 
  • säästä kertominen 
  • ostosten tekeminen ja muut palvelutilanteet 
  • tien kysyminen 
  • arkipäivän ja liike-elämän vuorovaikutustaitoja 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. Tentti ja oppimistehtävät 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjalliset kokeet 80 % 
Jatkuva näyttö, kuullunymmärtämistehtävät sekä kirjalliset- että sulliset oppimistehtävät 20% 
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä. 

Vastuuopettajat 

Ilpo Päiväläinen, Pasila 
Pekka Savinainen, Pasila 

Oppimateriaali 

Martikainen, Tiina – Mäkelä, Marjaana. 2015. Parfait! 1, Ranskaa aikuisille, Otava.Ranskan perusteet 1