Olet täällä

Ranskan liikekieli 2

Ranskan liikekieli 2

Tunnus: FRE4LS202 
Laajuus: 5 op  
Ajoitus: 2. / 4. lukukausi 
Kieli: suomi  
Taitotaso: B1 
OPS: 2016S 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen*
*Pakollinen ranskan pakolliseksi kieleksi valinneille   

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ranskan liikekieli 1 (FRE4LS201) tai vastaavat tiedot / Liike-elämän perustermistö ja käsitteet

Oppimistavoitteet ja arviointi

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ranskankieliseen liiketoimintaan, Ranskan liike-elämään ja ranskalaiseen työelämäympäristöön. Tutustutaan tapatietouteen ja harjoitellaan PR-toimintaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ranskalaisen liike-elämän ja työelämäympäristön
 • ymmärtää ranskalaiseen työelämäympäristöön sekä Ranskan liike-elämään sidotut käsitteet
 • ymmärtää kulttuurieroja ja osaa soveltaa osamistaan kokreettisiin tilanteisiin
 • hallitsee PR-viestintää
 • hallitsee puhelinviestintää 
 • hallitsee kirjallista liikeviestintää ja osaa laatia vaativampia liikekirjeitä
 • osaa löytää tietoa yrityksistä

Arvosana 1 
Opiskelija osaa käyttää yksinkertaista kieltä sekä kirje- että puhelinviestinnässä ja selviytyy lyhyistä, rutiininomaisista puhelinkommunikaatiotilanteista välttävästi ranskan kielellä. Hän hallitsee tutuimmat liike-elämän ranskan sanat ja fraasit. Hän osaa välttävästi Ranskan työelämän keskeiset käsitteet ja sanaston.

Arvosana 3 
Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Hän tuottaa kieltä, joka etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kieli sisältää kielen keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on vielä kehitettävää.

Arvosana 5 
Opiskelija hallitsee sekä kirje- että puhelinviestintää ja selviytyy sujuvasti tavallisimmista työelämän kommunikaatiotilanteista ranskan kielellä. Hän hallitsee hyvin Ranskan  liike- ja työelämän keskeiset sanaston, käsitteet ja fraasit.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemman hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija voi osoittaa kielisalkulla, työkokemuksella ja erillisellä näyttökokeella hallitsevansa opintojakson tavoitteet ja sisällöt. Tästä on sovittava opettajan kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. Näyttöön on mahdollisuus osallistua vain kerran ennen opintojaksolle osallistumista. Näyttö arvioidaan asteikolla 1-5.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä, joilla on yhteyksiä ranskankielisiin maihin.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä, joilla on yhteyksiä ranskankielisiin maihin.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat

 • ranskan rakenteet
 • liikekielen perussanaston syventäminen
 • Ranska työelämäympäristönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet
 • puhelinviestintä
 • liike- ja PR-kirjeitä
 • kutsut
 • Kulttuuri- ja tapatietoutta
 • Caset ja tiedonhankinta

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät oppimistehtävät ja tentit TAI  
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI  
c. Tentti ja oppimistehtävä(t) 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat 

Sanastokoe    pass/fail 
Liike- ja PR-kirjetentti 60 % 
Puhelinviestintä 40 % 
Aktiivinen osallistuminen: kaikki harjoitustyöt on tehty ja palautettu

Vastuuopettajat

Catherine Métivier, Pasila

Oppimateriaalit

Grammaire progressive du français avec 680 exercices, nouvelle édition – niveau intermédiaire, Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz, CLE international 
Web-sivustot 
Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.