Olet täällä

Ranskan liikekieli 1

Ranskan liikekieli 1

Tunnus: FRE4LS201 
Laajuus: 5 op  
Ajoitus: 1. / 3. lukukausi 
Kieli: suomi  
Taitotaso: A2 
OPS: 2016S 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen* 
*Pakollinen ranskan pakolliseksi kieleksi valinneille  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ranskan perusteet 1 (FRE8LS050)  ja Ranskan perusteet 2 (FRE8LS060) tai yläasteen ja lukion oppimäärä.

Oppimistavoitteet ja arviointi

Opintojakson tavoitteena on harjoitella ranskan kielen rakenteita ja tutustua liike-elämän perustermistoon ja käsitteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee ranskan kielen perusrakenteita ja osaa soveltaa ne käytäntöön
  • ymmärtää liike-elämän perustermiston ja käsitteet
  • hallitsee arkielämän suullisia tilanteita
  • on päässyt alkuun kulttuurieroihin perehtymisessä
  • osaa hyödyntää ranskan kielen ja kielialueen tietolähteitä

Arvosana 1 
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää.

Arvosana 3 
Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kieli sisältää kielen keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on vielä kehitettävää.

Arvosana 5 
Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa erittäin hyvin opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemman hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija voi osoittaa kielisalkulla, työkokemuksella ja erillisellä näyttökokeella hallitsevansa opintojakson tavoitteet ja sisällöt. Tästä on sovittava opettajan kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. Näyttöön on mahdollisuus osallistua vain kerran ennen opintojaksolle osallistumista. Näyttö arvioidaan asteikolla 1-5.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä, joilla on yhteyksiä ranskankielisiin maihin.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä, joilla on yhteyksiä ranskankielisiin maihin.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat

  • ranskan rakenteet
  • arkielämän suulliset tilanteet
  • liikekielen perussanasto
  • Kulttuuritietoutta

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät oppimistehtävät ja tentit TAI  
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI  
c. Tentti ja oppimistehtävä(t) 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat 

Liikekielen sanastokoe    pass/fail 
Kirjallinen koe (kielioppia, sanastoa ja kulttuuritietoutta)  60 % 
Suullinen koe  40 % 
Aktiivinen osallistuminen: kaikki harjoitustyöt on tehty ja palautettu

Vastuuopettajat

Catherine Métivier, Pasila

Oppimateriaalit

Grammaire progressive du français avec 680 exercices, nouvelle édition – niveau intermédiaire, Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz, CLE international 
Web-sivustot 

Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali