Olet täällä

Rahoituslaskentaa Excel-ohjelmalla

Rahoituslaskentaa Excel-ohjelmalla

Tunnus: FIE8LH101
Laajuus: 5 op.
Ajoitus: 2.–3. vuosi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: Liiketalouden osaamista tukevat
Opintojakson tyyppi: Vapaavalintaiset

Kuvaus 

Opintojakson tavoitteena on yhdistää teoria ja talouselämän ilmiöissä tarvittava käytännön rahoituslaskenta. Opiskelija syventää Excel-osaamistaan työelämässä eteen tulevista rahoituslaskelmissa. Opintojakso antaa valmiudet analysoida ja tulkita rahoituksen laskelmia sekä tehdä rahoituksen laskelmien perusteella johtopäätöksiä.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketalouden perusopinnot

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 

 • tunnistaa keskeiset termit ja tiedostaa niiden pääasiallisen merkityksen
 • osaa laatia rahoitus edistyneempiä peruslaskutoimituksia virheettömästi
 • osaa hahmottaa rahoituslaskelmien analyyseja ja luonnostella johtopäätöksiä

 

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • osaa laatia rahoituksen edistyneempiä laskutoimituksia virheettömästi
 • osaa arvioida rahoituslaskelmien teoreettisia malleja käytäntöön
 • osaa analysoida rahoituslaskelmia ja tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä
 • osaa kehittää toimintaa laskelmien perusteella

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • suoriutuu rahoituksen edistyneimmistä laskutoimituksista sujuvasti
 • osaa soveltaa käytettävissä olevia teoreettisia malleja käytäntöön
 • hallitsee rahoituslaskelmien monipuolisen analysoinnin ja niistä tehtävien pitkäaikaisten suunnitelmien laadinnan
 • osaa kehittää toimintaa laaja-alaisesti laskelmien perusteella

 

 

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jos opiskelija on hankkinut opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa kurssisuorituksia vastaavalla näytöllä (AHOT).

 

Työelämäyhteydet

Moduulissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia.

 

Kansainvälisyys

Opintojakson aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia.

 

Oppimistavat

Lähitoteutus.

Arviointitavat
 

Harjoitustehtävät 60 %

Koe 40 %

Vastuuopettaja
 

Juha Nurmonen

 

Oppimateriaalit             
 

Oppimisalustalla jaettava perusmateriaali

Ajankohtainen muuttuva materiaali