Olet täällä

Yritysrahoitus

Yritysrahoitus

Tunnus: FIE4LH101
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16

Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

 

Moduulin kuvaus 

 

Yritysrahoituksen suuntautumismoduulin suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen rahoituksen strategisen ja operatiivisen suunnittelun keskeiset käsitteet ja osaa tehdä rahoituksen pitkän ja lyhyen aikavälin laskelmia. Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yrityksen rahoituksen suunnittelu- ja vaihtoehtolaskelmia sekä kykenee arvioimaan rahoituksen kustannuksia ja riittävyyttä. Opiskelija tunnistaa rahoitukseen liittyviä riskejä ja tuntee niiden keskeiset hallintamenetelmät. Opiskelija tunnistaa yleisimmät yrityskauppamuodot ja yrityksen arvonmääritysprosessin osat. Moduulissa perehdytään arvonmäärityksessä käytettäviin analyysimenetelmiin ja arvoon liittyviin keskeisiin tekijöihin. 

 

Moduulin osat

 

 1. Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5 op (FIE4LH101A)
 2. Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5 op (FIE4LH101B)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä ja Yrityksen talouden hallinta tai hallitsee muuten vastaavat osaamiset.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

A. Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5op

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun peruskäsitteet ja menetelmät
 • osaa arvioida yrityksen rahoitustarvetta tehtyjen suunnitelmien perusteella
 • tuntee yritysten keskeiset rahoitusratkaisut ja niiden ominaispiirteet
 • tuntee keskeiset rahoitusinstrumentit ja niiden ominaisuudet
 • tuntee keskeisten rahoitusratkaisujen kustannuserot
 • tuntee käyttöpääomaan vaikuttavia tekijöitä

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun menetelmät eri ajanjaksoilla
 • osaa määritellä yrityksen rahoitustarpeen eri ajanjaksojen rahoituksen suunnittelua varten
 • tuntee perinteisten rahoituksen hankintakanavien ohella markkinaehtoiseen omaan ja vieraaseen pääomaan, ja pääomasijoituksiin ja joukkorahoitukseen liittyvät periaatteet ja toimintatavat
 • tuntee oman, vieraan ja koko pääoman kustannusten määrittämisessä käytettäviä yleisimpiä malleja
 • tuntee käyttöpääomaan hallintaan liittyviä menetelmiä varastonhallinnan, myyntisaamisten ja ostovelkarahoituksen osalta

 

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • ymmärtää syvällisesti rahoituksen suunnittelun merkityksen erikokoisten yritysten toiminnassa ja osaa analysoida yritysten tekemiä ratkaisuja kriittisesti.
 • tuntee rahoitusmarkkinoiden ja rahoituksen välitystapojen keskeiset kotimaiset ja kansainväliset toimintatavat
 • osaa laatia rahoituksen suunnittelun ja riskienhallinnan laskelmia erilaisissa päätöstilanteissa sekä varainhankinta- ja valuuttakauppaa vaativissa tilanteissa.
 • osaa määritellä oman, vieraan ja koko pääoman kustannukset markkinatietojen perusteella sekä yrityksen että omistajan näkökulmasta
 • osaa laatia käyttöpääomaan hallintaan liittyviä laskelmia varastonhallinnan, myyntisaamisten ja ostovelkarahoituksen osalta

 

 

 1. Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee yleisimpiä yrityskauppamuotoja
 • on tutustunut arvonmäärityksen yleisimpiin menetelmiin
 • tuntee pääpiirteissään yrityksen arvonmääritysprosessin vaiheet
 • tuntee tuottovaatimuksen merkityksen yrityksen arvonmäärityksessä
 • tuntee substanssiarvon ja tuottovaatimuksen määrittämisen pääperiaatteet

 

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa analysoida yrityskauppatilannetta myyjän, ostajan ja yrityksen näkökulmasta
 • osaa identifioida yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvien verohuojennusten ja yritysjärjestelyjen edellytykset
 • hallitsee erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri muuttujien merkitystä arvonmäärityksen lopputulokseen ja osaa arvioida yrityksen strategisen tilanteen merkitystä arvonmäärityksessä
 • kykenee arvioimaan yrityksen arvonmääritysmalleihin liittyvää tuottovaatimusta tuoton ja riskin suhteen
 • kykenee analysoimaan yrityskauppatilannetta myyjän, ostajan sekä yrityksen näkökulmasta sekä niiden verotusta
 • Kykenee identifioimaan yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvien verohuojennusten edellytyksiä
 • tuntee yritysjärjestelyjen verohuojennusten edellytykset ja kykenee arvioimaan vaihtoehtoisia toteutustapoja

 

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa kuvailla perusteellisesti yrityksen arvonmäärityksen vaiheet ja yrityskauppaan liittyvien riskien identifioinnin, verotuksen ja verohuojennukset
 • hallitsee erinomaisesti erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri menetelmien käyttökelpoisuutta, sekä osaa ottaa riskeihin liittyvät tekijät huomioon arvonmäärityksessä ja yrityskaupan toteuttamisessa
 • kykenee määrittelemään yrityksen arvonmääritysmalleissa käytettävän tuottovaatimuksen yrityksen tilinpäätös- ja muiden historiatietojen avulla
 • hallitsee yrityksen arvonmääritysprosessin sekä kykenee tekemään ratkaisuja yrityskaupan toteuttamisessa esiin tulevien ongelmien ja verotusasioiden ratkaisemiseksi ja arvioimaan niiden merkitystä

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

 

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

Kansainvälisyys

 

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista ja aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia.

 

Aikataulu

 

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat

 

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen.

 

Arviointitavat
 

Tentti 60 %

Harjoitustehtävät 40 %

 

Vastuuopettaja
 

Arto Talmo

 

Oppimateriaalit
 

Soveltuvin osin:

 

Leppiniemi – Lounasmeri, Yritysrahoitus, Talentum Media, jatkuvasti päivittyvä e-aineisto.
Knüpfer, S. & Puttonen, Moderni Rahoitus, 2014 tai uudempi, Talentum Media, e-aineisto.
Katramo, M. et al: Yrityskauppa, 2013 tai uudempi, Talentum Media, e-aineisto.

 

Oheislukemistoa

 

Rantanen, J: Arvonmääritys yrityskaupassa, Sypoint 2012

Leppiniemi, J. Tilinpäätöksen tulkinta, Talentum Media, jatkuvasti päivittyvä e-aineisto.

Leppiniemi, J. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, Talentum Media, jatkuvasti päivittyvä e-aineisto.

yritys- ja verolainsäädäntöä (FINLEX)

Niskanen, J. & Niskanen, M. 2013 tai uudempi. Yritysrahoitus. EDITA Publishing Oy.

Kallunki - Niemelä: Uusi yrityksen arvonmääritys, Economia, 2007

Brooks, Financial Management, Pearson. INTL Edition, 2011 tai uudempi.

Watson – Head, Corporate Finance, Financial Times & Prentice Hall. 2010 tai uudempi.