Olet täällä

Brändikokemuksen kehittäminen

Brändikokemuksen kehittäminen

Tunnus: EXP4HM003
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1./2./3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Opintojakso korvaa osittain tai kokonaan aiempien opetussuunnitelmien opintojaksot:

Palvelubrändin hallinta (5 ECTS)
Developing and Managing Experiences (10 ECTS)

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee brändijohtamisen ja brändin rakentamisen keskeiset käsitteet. Opiskelija pystyy soveltamaan tietoa liiketoimintaympäristöön ja tarkastelemaan palveluliiketoiminnan brändiä monipuolisesti brändin rakentamisen ja hallitsemisen näkökulmista. Opiskelija tunnistaa monikanavaisen tarinankerronnan ja moniaistillisen viestinnän merkityksen brändille ja pystyy osittain soveltamaan näitä palvelubrändien kehittämiseen.

Arvosana 3
Yllä mainitun osaamisen lisäksi, opiskelija soveltaa keskeisiä käsitteitä brändin kehittämiseen ja johtamiseen. Opiskelija hahmottaa palvelubrändille uusia brändikokemus-mahdollisuuksia. Hän pystyy mittaamaan brändikokemusta ja arvioimaan moniaistillisen brändikokemuksen ulottuvuuksia. Opiskelija osaa tarinallistaa palvelubrändin ja hyödyntää tarinaa palvelubrändin kehittämiseksi monikanavaista viestintää hyödyntäen.

Arvosana 5
Yllä mainitun osaamisen lisäksi, opiskelija pystyy arvioimaan brändin kehittämisen ja hallinnan erityispiirteet palvelujen markkinoinnissa. Hän kehittää ja johtaa palvelubrändin kehitysprosessia kokonaisvaltaisen brändikokemuksen näkökulmasta.

Sisältö

 • Brändin ja brändiajattelun perusteet
 • Brändin johtamisen käsitteet ja malli
 • Palvelubrändin erityispiirteet
 • Palvelubrändin kehittäminen
 • Strateginen palvelukokemuksen johtaminen
 • Brändikokemus ja moniaistillinen palvelubrändi
 • Palvelubrändikokemuksen tarinallistaminen
 • Monikanavainen tarinankerronta palvelubrändikokemuksessa
 • Palvelubrändikokemus tulevaisuudessa

 

Oppimismenetelmät

Opetus koostuu lähiopetuksesta, pienryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, kuten ”flipped classroom”-oppimista. Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijat tutustuvat myös alan asiantuntijoihin, jotka vierailevat luennoilla tai fasilitoivat työpajoja. Opintojaksoon kuuluu kolme lähiopetuspäivää, joissa hyödynnetään vuorovaikutuksellisia oppimismenetelmiä. Osa opintojakson tehtävistä suoritetaan itsenäisesti ja pienryhmissä. Henkilökohtaiset tavoitteet antavat pohjan itsenäiselle työskentelylle. Opiskelijalta edellytetään kykyä työskennellä itsenäisesti. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. Moodle palvelee opintojakson virtuaalisena oppimisympäristönä.

Lyhyesti:

 • 24h lähiopetusta (3 lähiopetuspäivää)
 • 110h itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä
 • 1h oman oppimisen arviointi

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Materiaalit

Opintojaksoon sisältyy huomattava määrä itsenäistä työskentelyä, jonka tueksi opiskelijoiden tulee tutustua kirjallisuuteen ja muihin tietolähteisiin monipuolisesti. Alla olevat lähteet ovat hyviä opiskelujen tueksi, mutta näiden lisäksi opiskelija voi löytää muuta hyvää materiaalia opiskelun tueksi. Aiheesta on kirjoitettu paljon, joten lähteiden kriittinen tarkastelu on myös suotavaa. Opiskelijoiden tulee valmistautua lähiopetuspäiviin lukemalla kirjallisuutta sekä tutustumalla erilaisiin tapoihin käsitellä palvelubrändiä ja brändikokemusta. 

Vastuuopettajat

Leena Korttilalli
Mário Passos Ascenção