Olet täällä

Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen

Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen

Tunnus: EXP4HM002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Opintojakso korvaa osittain aiemman opetussuunnitelman opetuskokonaisuuden Developing and Managing Experiences (10 ECTS). 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija pystyy soveltamaan elämyksellisyyden ja muutoksen keskeisiä käsitteitä ja typologioita erilaisiin liiketoimintakonteksteihin. Opiskelija pystyy tunnistamaan erilaisia arvonluontitapoja: service-dominant logic (SDL), service logic (SL), Customer-dominant logic (CDL) and experience-dominant logic (EDL). Opiskelija yhdessä ryhmän kanssa esittää ja digitalisoi elämyksiä ja muutoksia. Opiskelija tunnistaa erilaisia tutkimustapoja elämysten ja muutosten tarkasteluun.

Arvosana 3
Yllä mainitun osaamisen lisäksi, opiskelija pystyy arvioimaan elämys- ja muutostalouden vaikutusta erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Hän pystyy mittaamaan elämysten autenttisuutta ja muutosten merkittävyyttä. Opiskelija tuntee massaräätälöinnin perusteet elämysten ja muutosten henkilökohtaistamiseksi.

Arvosana 5
Yllä mainitun osaamisen lisäksi, opiskelija pystyy analysoimaan elämys- ja muutostalouden vaikutuksia ja kehitystä. Opiskelija pystyy arvioimaan erilaisia tutkimustapoja elämysten ja muutosten ymmärtämiseen. Tulevaisuuden liiketoiminta-alueiden ennustaminen elämys- ja muutostalouden jälkeen.

Sisältö

 • Kokemus- ja muutostalouden alkuperä ja historia
 • Keskeiset käsitteet ja kehityksen raamit
 • Arvonluonti elämys- ja muutostalous
 • Elämysten ja muutosten dramatisointi
 • Elämysten ja muutosten digitalisointi
 • Elämysten autenttisuus and muutosten merkitykset
 • Elämysten ja muutosten tutkimus ja erilaiset tutkimusnäkökulmat
 • Elämysten ja muutosten massaräätälöinti ja henkilökohtaistaminen
 • Tulevaisuuden näkökulmat elämys- ja muutostalouteen

 

Oppimismenetelmät

Opetus koostuu lähiopetuksesta, pienryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, kuten ”flipped classroom”-oppimista. Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijat tutustuvat myös alan asiantuntijoihin, jotka vierailevat luennoilla tai fasilitoivat työpajoja. Opintojaksoon kuuluu kolme lähiopetuspäivää, joissa hyödynnetään vuorovaikutuksellisia oppimismenetelmiä. Osa opintojakson tehtävistä suoritetaan itsenäisesti ja pienryhmissä. Henkilökohtaiset tavoitteet antavat pohjan itsenäiselle työskentelylle. Opiskelijalta edellytetään kykyä työskennellä itsenäisesti. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. Moodle palvelee opintojakson virtuaalisena oppimisympäristönä.

Lyhyesti:

 • 24h lähiopetusta (3 lähiopetuspäivää)
 • 110h itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä
 • 1h oman oppimisen arviointi

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettaja

Mona Eskola
Mário Passos Ascenção