Olet täällä

Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille

Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille

Tunnus: ENT4HM004
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. – 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Kurssi korvaa edeltävän opetussuunnitelman Talouden hallinta ja ohjaus (5 op)

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa laskea, käyttää ja analysoida taloudellista ja liiketoimintaan liittyvää numeerista tietoa omien työtehtäviensä näkökulmasta. Hän osaa viestiä taloudellista, lukuihin perustuvaa, informaatiota sen kohderyhmän tarpeen mukaisesti, johon itse kuuluu. Hän osaa ratkaista omiin työtehtäviinsä liittyviä ongelmia taloudellista tietoa hyväksikäyttäen sekä perustelemaan päätöksensä.

Arvosana 3
Opiskelija osaa soveltaa taloudellista ajattelua monesta eri näkökulmasta ja tehdä analyyttisesti yritykseen liittyviä laskelmia toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Hän osaa tehdä johtopäätöksiä organisaation taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä olennaisista tekijöistä sekä osaa huomioida eri näkökulmia organisaation toiminnan kehittämisessä. Hän osaa soveltaa lukemaansa talouskirjallisuutta omaan organisaatioonsa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa monitahoisesti soveltaa taloudellista ajattelua monesta eri näkökulmasta kriittisesti ja syvällisesti sekä tehdä analyyttisesti yritykseen liittyviä laskelmia toiminnan johtamisen tueksi. Hän osaa tehdä johtopäätöksiä organisaation taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä moninaisista tekijöistä sekä osaa rakentavasti huomioida eri näkökulmia organisaation toiminnan kehittämisessä. Hän osaa kriittisesti ja syvällisesti tai laajasti soveltaa lukemaansa talouskirjallisuutta oman organisaatioonsa johtamiseen.

Sisältö

Kurssi tarjoaa vaihtoehtoisia sisältöjä (tarjotin), joista opiskelija voi valita omaan osaamistarpeeseensa sopivat sisällöt. Tarjottimelta valitaan vähintään 3 kokonaisuutta, joista osaan sisältyy lähiopetusta ja osa toteutetaan virtuaalisesti. Ensimmäinen lähikerta on kaikille pakollinen. Sen yhteydessä esitellään tarjottimen tarkemmat sisällöt ja opiskelijat tekevät oman kurssisuunnitelmansa. Tarjottavat sisällöt:

1) Tilinpäätöksen tulkinta ja analysointi: osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstietoja:

 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Tunnusluvut (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus)
 • Eri tekijöiden vaikutus tilinpäätökseen

2) Investoinnit ja rahoitus: tuntee ja osaa soveltaa erilaisia investointilaskelmamenetelmiä sekä tietää eri rahoitusinstrumentit globaaleilla markkinoilla

 • Keskeisimmät investointilaskelmamenetelmät
 • Rahan sitoutuminen yritystoimintaan
 • Eri rahoitusvaihtoehdot ja yrityksen pääomarakenteen analysointi
 • Rahoitusbudjetin laadinta
 • Yrityskauppa pienyritysympäristössä

3) Liiketoimintasuunnitelman laskelmat: osaa laatia yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavat laskelmat

 • Rahoituslaskelmat
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Myyntilaskelmat
 • laskemien esittely ja myyntipuhe

4) Strateginen johdon laskentatoimi: osaa hakea ja hyödyntää monialaista tietoa strategiatyössä, suunnitella sekä mitata tarkoituksenmukaisesti

 • Strategiaprosessia tukeva johdon laskentatoimi
 • Strategisen johdon laskentatoimen menetelmät ja raportointi päätöksenteossa
 • Pitkän tähtäimen suunnittelumalli
 • Liiketoiminnasta johdettava Balanced Score Card mittaristo

5) Esimiehen päivittäisjohtamisen laskelmat: kykenee hahmottamaan ja hyödyntämään esimiestyössä tarvittavia suunnitteluvälineitä tarkoituksenmukaisella tavalla/liiketoimintalähtöisesti

 • Budjetointi talousohjaamisen välineenä – eri budjetointitavat
 • Budjetointi vai ei?
 • Taloudellisten toimintaedellytysten arviointi, suunnittelu ja seuranta
 • Operatiivisen seurannan tunnusluvut
 • Oman työn ja työkalujen kehittäminen

6) Hinnoittelu ja revenue management: Osaa hyödyntää tuottojohtamisen elementtejä:

 • Hinnoittelu ja hinnoittelustrategiat
 • Hinnoittelu ja käytettävissä olevan kapasiteetin hallinta
 • Tuottojen maksimointi eri asiakassegmenteissä
 • Revenue Management omassa työssä
 • Tuote-, palvelu- ja asiakaskannattavuus

Oppimismenetelmät  

Toteutuksessa on valituista sisällöistä riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

NN