Olet täällä

Yrittäjyys mahdollisuutena

Yrittäjyys mahdollisuutena

Tunnus: ENT3LH101   
Laajuus: 15 op
Ajoitus: sl/kl  Opinnoissa pyritään noudattamaan opiskelijan oppimisen ja yritysidean kehittämisen vaatimaa aikataulua. Asiakaslupauksena on tarjota tukea oman yrittäjyyden ja oman idean kehittämiseen silloin, kun se on opiskelijan oman prosessin kannalta ajankohtaista. Yrittäjyys ja verkostot –suuntautumisen opinnoissa ’häivytetään’ opintojaksorajat, koska opinnoissa pyritään tukemaan sekä opiskelijan kokonaisvaltaista yrittäjyyteen kasvamisen prosessia että hänen yritysideansa kehittämisprosessia. 

Kieli: suomi/(yhteistyötä globban kanssa, joten opintojaksoista tehdään osittain englanninkielisiä versioita)
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson tyyppi:
Opintojakson taso: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

 

Yrittäjyys mahdollisuutena -moduulissa tutustutaan yrittäjyyden muuttuviin ilmenemismuotoihin (mm. perheyrittäjyys, ketju- ja franchisingyrittäjyys, verkkoyrittäjyys, luovien alojen yrittäjyys, tiimiyrittäjyys, osuustoimintayrittäjyys, osa-aikainen yrittäjyys, blogiyrittäjyys jne.).

 

Moduulissa tutustutaan myös ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmiin opintojen, työuran ja yrittäjyyden tulevaisuuden näkökulmasta. Opiskelijoita rohkaistaan luottamaan omiin kykyihinsä, tunnistamaan, arvioimaan ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia sekä suhtautumaan tulevaisuuteensa innostuneesti. Moduulissa kannustetaan omaksumaan yrittäjämäinen asenne, joka tukee opiskelijan proaktiivista toimintaa kaikenlaisissa työympäristöissä.

 

Moduulin tavoitteena on avata asiantuntija- ja vertaisverkostojen merkitystä yrittäjän ja yritystoiminnan menestystekijöinä sekä oppia luomaan, rakentamaan ja hyödyntämään omia verkostoja monipuolisesti. Opinnoissa hyödynnetään erilaisten hankkeiden tarjoamia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ja osallistetaan opiskelijat aitoihin työelämäprojekteihin.

 

Moduulin opinnot sopivat hyvin myös sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita yrittäjän urasta vaan, jotka uskovat tulevaisuudessa työskentelevänsä pienyrityksessä tai pienyrittäjien sidosryhmän palveluksessa ja tarvitsevat siten monipuolista yrittäjien, yrittäjyyden ja pienyritysten toiminnan ymmärrystä.

 

Moduulin osat 

 

Yrittäjyyden eri muodot 

Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi  

Yrittäjän verkostot ja areenat

-  Verkostoituminen yrittäjän menestystekijänä

- Yrittäjyyden projektit ja kehittämishankkeet* 

 

* Yrittäjyyden projektit ja kehittämishankkeet osiossa opiskelijat voivat toteuttaa tiimeissä käytännön kehittämisprojektin toimeksiantajalle, joka voi olla yrittäjäjärjestö tai muu yrittäjyyttä edistävä organisaatio, Haaga-Helian hanke, oma yritys tai muu toimeksiantaja. Yrittäjyyden projekteissa opiskelijat harjoittelevat erityisesti pienyrityksille ominaisia toimintatapoja ja menetelmiä ja ottavat yrittäjämäisesti vastuun projektin ammattimaisesta ja aikataulun mukaisesta toteuttamisesta. Opettajat toimivat projektissa valmentajina. Opintopistemäärä määräytyy opiskelijan tehtävän ja projektin laajuuden perusteella.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Moduuli soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille koulutusohjelmasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla. Moduulin opinnot sopivat hyvin myös sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita yrittäjän urasta vaan, jotka uskovat tulevaisuudessa työskentelevänsä pienyrityksessä tai pienyrittäjien sidosryhmän palveluksessa. Haaga-Helian Start Up School -opintoja sekä NY Nuori yrittäjyys korkeakoulu –ohjelmia voidaan joustavasti sisällyttää osaksi Yrittäjyys ja verkostot –suuntautumisopintoja.

 

ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot 5 op

 

Yrittäjyyden eri muodot -osiossa tutustutaan kirjallisuuden, tutkimusten ja käytännön esimerkkien avulla erilaisten yrittäjyyden ilmenemismuotojen erityispiirteisiin ja merkitykseen yhteiskunnassa (käsiteosaaminen). Lisäksi opiskelija pohtii ja reflektoi tietoperustaan pohjautuen omaa yrittäjyyttään tai omaan tilanteeseensa tai työhönsä sopivaa yrittäjyyden muotoa (mahdollisuus osaaminen).

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija tunnistaa erilaisten yrittäjyyden ilmenemismuotojen erityispiirteet ja on perehtynyt johonkin yrittäjyyden ilmenemismuotoon osoitetun kirjallisuuden ja muun lähdeaineiston perusteella. Opiskelija havaitsee yrittäjyyden eri ilmenemismuotoihin liittyviä toimintatapoja ja mahdollisuuksia sekä ymmärtää niihin liittyviä käsitteitä ja keskustelua.

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden erilaisten ilmenemismuotojen erityispiirteet ja on perehtynyt hyvin valitsemiinsa yrittäjyyden muotoihin osoitetun sekä itse hankkimiensa kirjallisuuden ja erilaisten lähdeaineistojen pohjalta. Opiskelija ymmärtää hyvin erilaiseen yrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja, prosesseja ja mahdollisuuksia. Hän kykenee osallistumaan yrittäjyyden kehittämiseen ottaen huomioon erilaisen yrittäjyyden erityispiirteet. Hän osaa käyttää yrittäjyyden eri ilmenemismuotoihin liittyviä käsitteitä ja kykenee osallistumaan yrittäjyyden erilaisiin muotoihin liittyvään keskusteluun.

 

Osaamistaso 5:

 

Opiskelija ymmärtää erittäin hyvin erilaisiin yrittäjyyden ilmenemismuotoihin liittyviä toimintatapoja, prosesseja ja mahdollisuuksia. Lisäksi hän on perehtynyt hankkimansa monipuolisen kirjallisuuden ja muiden lähdeaineistojen avulla tarkasti johonkin tai joihinkin yrittäjyyden ilmenemismuotoihin ja hän pystyy itsenäisesti kehittämään liiketoimintaa ja osallistumaan liiketoiminnan kehittämiseen asiantuntijaroolissa.  Hän kykenee myös osallistumaan asiantuntijana yrittäjyyden erilaisiin ilmenemismuotoihin liittyvään keskusteluun.

 

 

 

ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi (5 op)

 

Yrittäjyyden tulevaisuuden ennakointi -osiossa tutustutaan tulevaisuuden tekemiseen liittyviin käsitteisiin, menetelmiin ja työkaluihin (käsiteosaaminen), jotka helpottavat hahmottamaan muutosta, tulevaisuuden ennakointia ja erilaisten mahdollisuuksien havaitsemista ja hyödyntämistä (mahdollisuusosaaminen). Opiskelija oppii hahmottamaan erilaisten toimijoiden, ympäristöjen ja tapahtumien välistä vuorovaikutusta (vuorovaikutusosaaminen) sekä näkemään strategisia kokonaisuuksia ja viitekehyksiä (strateginen osaaminen). Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu rakentamaan erilaisia skenaarioita sekä osallistumaan, vaikuttamaan ja tekemään valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä (sitoutumisosaaminen).

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija hallitsee tulevaisuuden ennakointiin liittyvät peruskäsitteet sekä tunnistaa erilaisia ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen perusmenetelmiä ja työkaluja. Hän tunnistaa kirjallisuuden ja erilaisten lähteiden avulla muutoksia ja skenaarioita ja osaa pohtia, minkälaisia toimintamallien muutoksia ne saattavat aiheuttaa yritystoiminnassa. 

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija osaa käyttää erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin käsitteitä, perusmenetelmiä ja -työkaluja. Hän havaitsee kirjallisuuden ja erilaisten lähteiden avulla muutoksia, tunnistaa megatrendejä ja skenaarioita sekä osaa reagoida niihin sopeuttamalla tai muuttamalla suunnitelmia ja toimintatapoja.    

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija käyttää aktiivisesti erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja. Hän osaa rakentaa kirjallisuuden ja lähteiden avulla skenaarioita ja osaa tarttua mahdollisuuksiin, toimii innovatiivisesti ja etsii uusia ratkaisuja.

 

ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat (5 op)

 

Yrittäjän verkostot ja areenat -osiossa opitaan tuntemaan verkostoitumisen merkitys yrittäjän ja yritystoiminnan menestystekijänä (käsiteosaaminen). Lisäksi tutustutaan yrittäjän erilaisiin verkostoihin, sidosryhmiin ja asiantuntijoihin. Tavoitteena on myös omien verkostojen luominen (vuorovaikutusosaaminen) monikulttuurisissa ympäristöissä (kansainvälisyys ja kulttuuriosaaminen).

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija tietää, miten yrittäjä voi hankkia lisätietoja, palveluita ja apua liiketoiminnan suunnitteluun sekä yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Opiskelija osaa etsiä, arvioida ja hyödyntää yrittäjyydessä tarpeellisia kontakteja, palveluita ja tietolähteitä. Hän osaa käyttää yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyviä käsitteitä ja keskustella yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta asiantuntijoiden kanssa.

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija tietää yrittäjyyden haasteista ja siitä miten yrittäjä voi hankkia lisätietoja, palveluita ja apua liiketoiminnan suunnitteluun sekä yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Opiskelija osaa hyvin etsiä, arvioida ja hyödyntää erilaisia yrittäjyydessä tarpeellisia kontakteja, palveluita ja tiedonlähteitä. Hän osaa myös solmia ja ylläpitää kontakteja yrittäjiin ja asiantuntijoihin. Opiskelija tuntee yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen ja ymmärtää myös kulttuurin vaikutuksen pelisääntöihin ja osaa hyödyntää verkostoja omassa toiminnassaan.

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija osaa arvioida yrittäjyyden haasteita yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. Hän osaa aktiivisesti hankkia lisätietoja, palveluita ja apua liiketoiminnan suunnitteluun, toimintaan ja sen kehittämiseen. Opiskelija osaa monipuolisesti etsiä, arvioida ja hyödyntää erilaisia yrittäjyydessä tarpeellisia kontakteja, palveluita ja tietolähteitä myös kansainvälisesti. Hän osaa taitavasti solmia ja ylläpitää kontakteja yrittäjiin ja asiantuntijoihin.  Opiskelija tuntee yhteistyön ja verkostoitumisen pelisäännöt ja osaa rakentaa verkostoja omassa toiminnassaan myös kansainvälisesti.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet

Moduulissa tehdään yhteistyötä pienyrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lähiopetuksessa reflektoidaan yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia vierailevien asiantuntijoiden, yrittäjien sekä Haaga-Helian yrittäjäopiskelijoiden ja yrittäjäalumnien kanssa.

Kansainvälisyys
Moduulissa tarkastellaan yrittäjyyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä laaja-alaisesti sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimuksen kautta. Globaali liiketoimintaympäristö on lähtökohtana moduulin opinnoissa. 
 

Sisältö
Perustiedot ja ymmärrys erilaisista yrittäjyyden ilmenemismuodoista

Yrittäjyyden ja työn muuttuminen ja haasteet

Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin perusmenetelmät

Verkostoituminen yrittäjän menestystekijänä

Pienyrittäjän strategiat ja arki

Yrittäjän oman osaamisen, ostopalveluiden ja verkostojen arviointi
Yrittäjyyteen liittyvien riskien tunnistaminen, arviointi ja vähentäminen

Projektityöskentelyn ja -johtamisen käytänteet

 

Oppimistavat

Opinnoissa sovelletaan, testataan ja kehitetään erilaisia pedagogisia ratkaisuja, kuten

 • yrittäjämäinen oppiminen
 • tutkiva oppiminen
 • tulevaisuuspajat ja ennakointimenetelmät
 • yhteisöllinen oppiminen
 • projektioppiminen
 • draama- ja hämmennyspedagogiikka
 • innostuksen ja riskinoton pedagogiikka

 

Arviointitavat

 • Sekä yksilötyönä että tiimissä tehtävät oppimistehtävät 40 %
 • Osallistumisaktiivisuus ja oman osaamisen jakaminen ns. round-table -keskusteluissa ja tulevaisuusverstaissa, aktiivisuus ja omaehtoinen toiminta hankkeissa ja projekteissa 40 %
 • Oman oppimisen arviointi 20 %
   

Vastuuopettaja

Tarja Römer-Paakkanen ja Tarja Jokinen

 

 

Oppimateriaalit

Bridges, Beth 2013. Networking on Purpose: A Five-Part Success Plan to Build a Powerful and Profitable Business Network.

 

Diges ry:n ja TEM:n materiaalit luovien alojen yrittäjyydestä.

Elo-Pärssinen K. & Talvitie E.2010.  Perheyritys on enemmän. WSOYPro.

 

Family Businesses in Finland. The Finnish Family Firms Association & Statistics Finland.

http ://www. perheyritys.fi/wp-content/uploads/2017/02/FamilyBusinessInFinland2014-julkaisu2017-highres-web.pdf

Franchising Suomessa -vuosikirjat. Suomen Franchising-yhdistys ry.
 

Hakanen, M., Heinonen, U. & Sipilä, P. 2007. Verkostojen strategiat. Menesty yhteistyössä. Edita, Helsinki.
 

Keso, H., Lehtimäki, H. & Pietiläinen, T. 2006. Asiantuntijapalveluyrittäjän strategiset päätökset. 

 

Kiiski-Kataja, E. 2016. Megatrendit 2016. Tulevaisuus tapahtuu nyt. Sitran muistio 14.1.2016. 

Laakso, H. 2005. Franchising. Malli yrittäjyyteen ja ketjun rakentamiseen. Edita Publishing Oy.

 

Leskinen, R. 2011. A longitudinal case study of an entrepreneurial networking process. Aalto University, Helsinki.  

 

Matthews, Charles H. & Brueggemann, Ralph 2015. Innovation and Entrepreneurship. A competency framework. CPI Group, London.

 

Römer-Paakkanen, T. 2004. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla. Jyväskylän yliopisto/Taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 139/2004. 107 s.

 

Sitra 2016. Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025. Sitran selvityksiä 117.

 

Toivola, T. 2006. Verkostoituva yrittäjyys. Strategiana kumppanuus. Edita, Helsinki.

 

TOPI tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto.

 

Tourunen, K. 2009. Perheyritykset kansantaloudessa. Yritysten omistus, toiminnan laajuus ja kannattavuus Suomessa 2000-luvun alussa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 53/2009. Troberg, E. 2014. Osuustoiminnan idea.

 

Varamäki, E. 2003. Pk-yritysten monenkeskinen verkostoyhteistyö.

 

Vuorinen, T. Strategiakirja. 20 työkalua. Talentum, Helsinki.

 

Wulff, S., Mykkänen, M., Varis, J., Voutilainen, P. & Keski- Orvola, E. (toim.) 2012. Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja.

 

Muuta moduulin aikana sovittavaa materiaalia.