Olet täällä

Englannin valmentavat opinnot

Englannin valmentavat opinnot

Tunnus: ENG8LH101
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2.-3. lukukausi
Kieli: englanti ja suomi
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen englannin kielen oppimäärän. Opintojaksoa suositellaan ennen englannin kielen pakollisia opintojaksoja opiskelijoille, jotka eivät ole läpäisseet englannin tasokoetta.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija hallitsee liike-elämän kannalta keskeisen englannin kielen peruskieliopin ja -sanaston.

Hyväksytty/hylätty
Lopputentti (ja tarvittaessa välitentti)
Kirjalliset ja suulliset tehtävät
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tenttien hyväksyttyä suorittamista sekä aktiivista osallistumista opetukseen.

Arvosana hyväksytty (taitotaso väh. B1)

Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet ja -sanaston, osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi tavanomaisissa työelämän viestintätilanteissa.

Arvosana hylätty (taitotaso alle B1)

Opiskelija käyttää perusrakenteita puutteellisesti ja hänen sanavarastonsa on suppea. Vuorovaikutus tavanomaisissa työelämän viestintätilanteissa tuottaa hankaluuksia.

Sisältö

  • Englannin keskeiset peruskielioppirakenteet
  • Liike-elämän perussanasto
  • Suulliset ja kirjalliset liike-elämän peruskielenkäyttötilanteet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Teija Schalin
Leena Virtamo
Heini Liesvirta

Oppimateriaalit

Lönnrot, I. 2008 (tai uudempi painos).  Practice First. Edita.

Muu opettajan jakama materiaali