Olet täällä

Englannin liikeviestintä ja taloustietous

Englannin liikeviestintä ja taloustietous

Tunnus: ENG2LS102 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 4. lukukakusi 
Kieli: englanti/suomi 
OPS: OPS 2014, 2016 
Opintojakson taso: pakolliset ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Arvosana 1 
Opiskelija osaa englanninkielisen liikeviestinnän kielen rekisterin välttävästi ja pystyy tuottamaan kohteliasta ja toimivaa liikeviestintää englanniksi vaativissa viestintätilaiteissa välttävästi ja tunnistettavasti ammattimaisesti. Opiskelijan tuottamat liikeviestit on korjattava perusteellisesti ennen niiden lähettämistä. 

Arvosana 3 
Opiskelija pystyy tuottamaan englanninkielistä liikeviestintää kielen rekisterin huomioon ottaen hyvin erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissa vaativissa viestintätilanteissa hyvin. Hän  pystyy käyttämään liike-elämän sanastoja ja soveltamaan niitä hyvin tuottaessaan kohteliasta ja toimivaa liikeviestintää englanniksi. Opiskelijan tuottamia liikeviestejä on paranneltava ennen lähettämistä. 

Arvosana 5 
Opiskelija hallitsee englanninkielisen liikeviestinnän kielen rekisterin kiitettävästi ja pystyy soveltamaan liike-elämän sanastoja vaativissa viestintätilaiteissa ammattimaisesti ja korkeatasoisesti sekä tuottamaan korkeatasoista ammattiin liittyvää viestintää kiitettävästi ja viestit voidaan lähettää sellaisenaan. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan (erikseen opettajan kanssa sovituilla työkansiolla, todistuksilla ja mahd. muilla kirjallisilla aineistoilla, jotka opiskelija voi osoittaa omiksi tuotoksikseen.) 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut opintojaksot englannin liikekieli 1 ja 2 sekä englannin yritysviestintä 

Kansainvälisyys 

Opintojakson materiaali ja aiheet liittyvät kansainvälisten yritysten tarpeisiin tuotettuun viestintään autenttisten esimerkkiaineistojen ja autenttisiin tilanteisiin pohjautuvien harjoitusten muodossa. 

Sisältö 

Keskeistä kauppasanastoa ja sen soveltamista englanniksi 

Liike-elämän ja ulkomaankaupan kirjallisten dokumenttien tuottaminen englanniksi (tiedustelut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, ulkomaankaupan maksutavat, logistiikkaa ulkomaankaupassa, valitukset ja niihin vastaaminen, perintäprosessi ja perintäkirjeet) 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 

a. lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. AHOT 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

a. kirjallinen tentti opintojakson lopussa tai 
b. opinnollistamisen toteamiseksi tuotetulla erikseen opettajan kanssa sovituilla työkansiolla, todistuksilla ja mahd. muilla kirjallisilla aineistoilla, jotka opiskelija voi osoittaa omiksi tuotoksikseen. 

Vastuuopettaja 

Kristiina Åberg, Pasila 

Oppimateriaali 

a. Kurssikirja: Taylor, Shirley: Model Business Letters, E-mails and other Business Documents. PT. 2012. 
b. Opettajan jakama muu kurssimateriaali (harjoitukset ja muu lähdeaineisto /Moodle) 

Osaamisen arviointi 

Kirjallinen tentti viimeisellä lähiopetusviikolla. Aineisto: kurssin materiaalit: kirja sekä opettajan antama kurssimateriaalit. 

Palaute 

Opintojaksopalaute on otettu huomioon säilyttämällä kurssin aiheet ja materiaalit. 

Ohjaus 

Opettaja: Kristiina Åberg  
kristiina.aberg(at)haaga-helia.fi 
puh.040 488 7356 
Postilokero: Pasila 288 
Ohjausaika: sovitaan erikseen