Olet täällä

Orientaatio digitaalisiin palveluihin

Orientaatio digitaalisiin palveluihin
  • Tunnus: DIG1TN001
  • Laajuus: 5 op (135 h)
  • Ajoitus: 1. lukukausi
  • Opetuskieli: suomi
  • Opintojakson taso: perusopinnot
  • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa digitaalisen palvelun mahdollisuudet.

- ymmärtää käyttökokemuksen ja käytettävyyden merkityksen.

- osaa suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän.

- osaa analysoida digitaalista palvelua.

Sisältö
- Digitaalinen palvelu yleisesti

- Käytettävyyden käsite

- Käyttökokemus

- Responsiivisen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus

- Monikanavainen digitaalinen media

- Digitaalisen palvelun analyysi ja suunnittelu

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei edeltävyysvaatimuksia.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5, kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Arvosana 1
Opiskelija tunnistaa digitaalisen palvelun, tuntee käyttökokemuksen ja käytettävyyden perusteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän ohjatusti. Opiskelija ymmärtää digitaalisen palvelun analysoinnin merkityksen.

Arvosana 3
Opiskelija tunnistaa digitaalisen palvelun mahdollisuudet, ymmärtää käyttökokemuksen ja käytettävyyden merkityksen sekä osaa suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymän itsenäisesti. Opiskelija osaa analysoida digitaalista palvelua.

Arvosana 5
Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisen palvelun mahdollisuuksia tehokkaasti, hyödyntää käyttökokemusta ja käytettävyyttä mielekkäästi sekä osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaan käyttöliittymän itsenäisesti. Opiskelija osaa analysoida digitaalista palvelua ammattimaisesti.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla on mahdollisuus toteuttaa pieniä projekteja.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

b. Verkko-opetus ja itsenäinen työskentely

c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Alamäki Ari

Aunimo Lili

Hietala Heikki

Jaakkola Mirja

Kinnunen Niina

Koskelainen Tiina

Ulpovaara Elina

Valkki Outi