Olet täällä

Service Mill - Palvelukehittämö

Service Mill - Palvelukehittämö

Tunnus: CUS4LH103
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 5 - 7
Kieli: suomi
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen, Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Moduulin tavoitteena on perehdyttää osallistujat strategiseen palvelubrändin kehittämiseen, monikanavaisiin palveluratkaisuihin sekä palvelukonseptien pohjalta tehtäviin prototyyppeihin. Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten palvelukokonaisuuksien mahdollisuudet ja haasteet palvelukehityksessä. Opiskelija osaa rakentaa palveluprototyypin sekä suunnitella sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja perustuen yrityksen palvelustrategiaan.

 

Moduulin osat 

OSA A: Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit 5 op

OSA B: Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi 5 op

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulit ja vähintään yhden liiketalouden suuntautumisen perusmoduulin tai hankkinut muulla tavalla vaadittavan osaamisen. Moduuli on osa Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet –suuntautumista.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osa 1. Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit (5 op)

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tunnistaa brändin rakentamisen malleja
 • tunnistaa erilaisia kanavaratkaisuja
 • tiedostaa brändistrategioiden sisällöt ja merkityksen osana yrityksen kokonaisstrategiaa
 • tunnistaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 

 • osaa vertailla ja valita erilaisia brändin rakentamisen mallej
 • tuntee monikanavaratkaisujen ominaispiirteet
 • tuntee brändistrategioiden soveltamisalueet
 • tunnistaa markkinoiden muutosten tuomat mahdollisuudet toimialakohtaisesti

 

Osaamistaso 5:

 Opiskelija

 • osaa suunnitella asiakaskokemukseen pohjautuvia monikanavaisia palvelumalleja
 • ottaa palvelubrändin suunnittelussa huomioon yrityksen liiketoimintastrategian
 • osaa antaa toimenpidesuosituksia yrityksen brändi- ja palvelustrategian kehittämiselle
 • osaa soveltaa markkinoilla tapahtuvia muutoksia palveluliiketoiminnan ja innovoinnin kehittämisessä

 

Osa 2. Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi (5 op)

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tunnistaa asiakaslähtöisyyden merkityksen palvelukehityksessä
 • tunnistaa prototyyppien roolin palvelukehityksessä
 • tunnistaa lanseerausprosessin vaiheet

 

Osaamistaso 3-4:

 Opiskelija

 • tietää kuinka palveluprototyyppejä rakennetaan
 • tunnistaa digitaalisten välineiden roolin palvelukehityksessä
 • osallistuu aktiivisesti ryhmän jäsenenä projektin eteenpäin viemiseen
 • osaa tehdä lanseeraussuunnitelman palvelutuotteelle

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • osaa tuottaa asiakasymmärrykseen perustuen palveluprototyyppejä
 • osaa valita ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia työkaluja palvelukehityksessä
 • osaa suunnitella monikanavaisia ratkaisuja palvelujen lanseeraamisessa
 • ottaa vastuuta projektityhmän johtamisesta ja työn etenemisestä aktiivisesti

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

 

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yritysten toimeksiannosta palvelukehittämiseen liittyviä toimeksiantoja.

Kansainvälisyys

Opintojakso painottaa palvelujen globaalia luonnetta

 

Oppimistavat

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen.

PBL-tutoriaalit, luennot, harjoitukset ja ohjattu työpajatyöskentely.

 

Arviointitavat

Arviointi perustuu

1) tutoriaalityöskentelyyn/työpajatyöskentelyyn/itsenäiseen työskentelyyn (50%) 

2) projektin lopputuotokseen ja sen esittelyyn (50%)

Vastuuopettaja

Marko Mäki

 

Oppimateriaalit

Grönroos C. (2015) Palvelujen johtaminen ja markkinointi, Talentum (soveltuvin osin)

Stickdorn, M. (2010) This is Service Design Thinking: – Basics – Tools - Cases

Projektiin soveltuviin työkaluihin liittyvä kirjallisuus ja muut lähteet