Olet täällä

Työyhteisöviestintä globaalissa maailmassa

Työyhteisöviestintä globaalissa maailmassa

Tunnus: COM8LS110 
Laajuus: 3 op  
Ajoitus: 1. lukukausi 
Kieli: suomi  
OPS: 2014S / 2016
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Oppimistavoitteet ja arviointi 

Arvosana 1 
Opiskelija tietää, miten työyhteisöviestinnällä tuetaan yrityksen liiketoimintaa ja ymmärtää työyhteisöviestinnän eri osa-alueiden perusteet, Opiskelija tiedostaa melko hyvin omaa ympäristöään suhteessa muihin kulttuureihin.  

Arvosana 3 
1-arvosanassa kuvatun osaamisen lisäksi opiskelija ymmärtää globaalistumisen merkityksen ja osaa kuvata organisaatioviestinnän kanavia, prosesseita, mittareita ja trendejä. Hän tunnistaa monikulttuuristen työyhteisöjen haasteet viestinnän kannalta ja tuntee kulttuurienvälisen viestinnän perusteet sekä osaa soveltaa oppimaansa työtlämän kirjallisisiin ja suullisisiin viestintätilanteisiin.   

Arvosana 5 
3-arvosanassa kuvatun osaamisen lisäksi opiskelija osaa muokata ja kohdentaa kirjallista ja suullista viestintää eri tilanteisiin ja osaa arvioida ja kuvata organisaatioviestinnän kanavia, prosesseita, mittareita ja trendejä monipuolisesti. Hän osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätöihin, osaa argumentoida ja perustella omia näkemyksiä ja jakaa osaamistaan ja osoittaa tehtävissä ja kurssiprojeteissa kurssisisällön erinomaista omaksumista.   

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Aikaisemman hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Työelämäyhteydet 

Opintojaksolla käytetään esimerkkejä työelämästä ja tehdään harjoituksia esimerkkiyrityksiin liittyen 

Kansainvälisyys 

Kansainvälisyys sisältyy kurssin ydinteemaan. Mahdollisesti vierailija. 

Oppimistavat 

Lähiopetus, ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä sekä mahdolliset vierailut. Opinnollistaminen on mahdollista monikultuurisessa työympäristössä työskenteleville.  

Arviointitavat  

Oppimistehtävät ja aktiivisuus 100 %   

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. 

Vastuuopettajat 

Mirka Sunimento, Pasila 

Oppimateriaalit 

Opettajan lähiopetuksessa ja verkko-oppimisympäristössä jakamat materiaalit ja suositukset