Olet täällä

Krea Digital - Digitaalinen sisältösuunnittelu

Krea Digital - Digitaalinen sisältösuunnittelu

 

Tunnus: COM4LH103
Laajuus: 10 op
Kieli: suomi
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen, Markkinointi ja viestintä
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

Moduulin kuvaus 

Opiskelija perehtyy digitaaliseen mediaan, yrityksen omien ja maksettujen digikanavien sisällöntuotantoon sekä verkkokehittämiseen. Opiskelija osaa hyödyntää laaja-alaisesti luovan alan teknologioita ja työkaluja sekä oppii omaksumaan kehittyviä teknologioita. Opiskelija osaa laatia asiakasyrityksen liiketoimintaa tukevan sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Opiskelija osaa tuottaa tarinallista video- ja animaatiosisältöä digitaalisiin kanaviin. Opiskelija osaa kehittää digitaalisia kanavia ja alustoja. Opiskelija osaa laajentaa omaa ammatillista verkostoaan luovalla alalla. Opiskelija osaa myydä luovan alan palveluja Krean asiakasyrityksille.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso: Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen 15 op

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tunnistaa yrityksen digitaalisen toimintaympäristön ja kanavat osana yrityksen liiketoimintaa ja brändinrakentamista
 • tuntee sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman laatimisen periaatteet
 • tuntee video- ja animaatiosisältöjen tuotantoprosessin vaiheet
 • osaa tuottaa tarinallista sisältöä eri digitaalisille alustoille niiden ominaispiirteet huomioiden
 • tuntee verkkokehittämisen perusperiaatteet, osaa tuottaa hakukoneoptimoitua sisältöä perustasolla ja tuntee hakukonemarkkinoinnin periaatteet
 • osaa hakea tietoa ja omaksua uusia kehittyviä teknologioita sekä hyödyntää niiden potentiaalia markkinoinnissa ja viestinnässä
 • tietää, kuinka rakentaa omaa ammatillista verkostoaan 
 • osaa hahmottaa Krean asiakassuhteita ja tuntee Krean luovat B2B-palvelut
 • kantaa vastuuta suunnitteluprojektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • tuntee yrityksen digitaalisen toimintaympäristön ja kanavat osana yrityksen liiketoimintaa ja brändinrakentamista ja osaa soveltaa tietoa luovassa suunnittelussa
 • osaa laatia asiakasyritykselle toteuttamiskelpoisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman
 • osaa tuottaa video- ja animaatiosisältöä
 • osaa vastata asiakkaan sisältötarpeeseen tuottamalla sisältöä eri digitaalisilla alustoilla niiden ominaispiirteet taitavasti huomioiden
 • hallitsee verkkokehittämisen periaatteet, osaa tuottaa hakukoneoptimoitua sisältöä sekä hallitsee hakukonemarkkinoinnin käytännöt
 • osaa hakea laaja-alaisesti tietoa ja omaksua uusia kehittyviä teknologioita sekä hyödyntää niiden potentiaalia yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • osaa laajentaa ja hyödyntää omaa ammatillista verkostoaan
 • osaa ylläpitää Krean asiakassuhteita sekä suunnitella Krean luovien B2B-palvelujen myyntiä asiakkaille
 • kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • tuntee erinomaisesti yrityksen digitaalisen toimintaympäristön ja kanavat osana yrityksen liiketoimintaa ja brändinrakentamista ja soveltaa tietoa ammattimaisesti luovassa suunnittelussa
 • osaa laatia ammattimaisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman
 • tuntee erinomaisesti video- ja animaatiosisältöjen tuotantoprosessin ja osaa hyödyntää osaamista ammattimaisesti onnistuneissa tuotannoissa.
 • osaa vastata asiakkaan sisältötarpeeseen tuottamalla oivaltavaa tarinallista sisältöä eri digitaalisilla alustoilla niiden ominaispiirteitä hyödyntäen
 • hallitsee verkkokehittämisen periaatteet, osaa tuottaa hakukoneoptimoitua sisältöä tuloksellisesti sekä laatii ammattimaista hakukonemarkkinointia
 • osaa hakea laaja-alaisesti tietoa sekä hyödyntää oivaltavasti kehittyvien teknologioiden potentiaalia yrityksen markkinoinnin ja viestinnän kehittämisessä
 • osaa laajentaa ja hyödyntää tehokkaasti omaa ammatillista verkostoaan oman asiantuntijabrändin rakentamiseen
 • osallistuu menestyksekkäästi Krean asiakassuhteiden kehittämiseen ja Krean luovien B2B-palvelujen myymiseen asiakkaille
 • kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä ja yli tiimirajojen.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan tiimeissä ainakin yksi videotuotantoprojekti ja yksi digikanavien tai -sisältöjen kehitysprojekti ulkopuoliselle asiakasyritykselle ja/tai luova toimisto Krealle.

Opintojaksoon sisältyy vierailijaluentoja sekä luovan alan vierailukäyntejä videotuotantoyhtiöissä, digitoimistoissa, sisältötoimistoissa ja/tai mainostoimistoissa.

Kansainvälisyys

Moduulissa hyödynnetään kansainvälisiä materiaaleja. Osa toimeksiannoista voi tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä.

Oppimistavat

Päivätoteutus:

Markkinoinnin ja viestinnän opiskelijat tuottavat digitaalisen sisältösuunnittelun palveluita asiakasyrityksille osana luova toimisto Krean toimintaa. Yritysprojekteissa opiskelijat harjaantuvat luovalle alalle ominaiseen tiimityöskentelyyn sekä ottavat yrittäjämäisesti vastuun töiden saattamisesta julkaisuvalmiiksi asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

Monimuotototeutus:

Ks. kesäopintomoduuli Krea Community – Opi yhteisömanageriksi (15 op)

Arviointitavat

Tiimiarviointi, vertaisarviointi, yksilöarviointi, itsearviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson lähitapaamisiin ja tiimityöskentelyyn. Arvosana määräytyy tiimin tuotosten perusteella (50 %) sekä opiskelijan oman sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella (50 %).

Tiimin tuotoksiin lukeutuvat mm. videotuotantoprojektin materiaalit ja presentaatio sekä digitaalinen kehitysprojekti sekä siitä tuotettu dokumentaatio tai ohjeistus.

Vastuuopettaja

Johanna Mäkeläinen, Kati Selvenius 

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettavat aineistot