Olet täällä

Luovan suunnittelun ja sisällöntuotannon johtaminen

Luovan suunnittelun ja sisällöntuotannon johtaminen

Tunnus: COM4HM004
Laajuus: 10 op (270 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Kurssi korvaa edeltävän opetussuunnitelman kurssit

  • COM4LJ013 Media and Public Relations
  • COM4LJ012 Current Trends: Integrated Marketing Communications
  • MGT4LG210 International marketing
  • JAT8LU005 Yritysviestinnän uudet ympäristöt

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suunnitella ja johtaa luovaa prosessia sekä monikanavaista sisällöntuotantoa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee luovan suunnittelun vaiheet, käsitteistön ja menetelmät asiakas- ja markkinaymmärryksen hankkimisesta asiakaskeskeiseen konseptisuunnitteluun sekä monikanavaiseen tarinankerrontaan. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa sisältöstrategian sekä hyödyntää sitä johtaessaan rajattua luovan suunnittelun prosessia. Opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisen sisältösuunnitelman ja tarinallista sisältöä digitaalisiin kanaviin.

Arvosana 3
Lisäksi opiskelija ymmärtää ja osaa kriittisesti arvioida käsitteitä ja menetelmiä, jotka liittyvät sisältömarkkinoinnin strategiseen päätöksentekoon erilaisissa liiketoiminta- ja markkinatilanteissa. Opiskelija osaa hyödyntää ja johtaa erilaisia luovan suunnittelun resursseja liiketoiminnan ja organisaation tarpeet huomioiden. Hän osaa tuottaa tehokkaan sisältösuunnitelman ja houkuttelevaa sisältöä digitaalisiin kanaviin asiakas- ja markkinatiedon pohjalta. Opiskelija osaa mitata ja optimoida luovan suunnitteluprosessin sekä erilaisten tarinnankerronnan ratkaisujen onnistumista monikanavaisessa ympäristössä.

Arvosana 5
Edellisten lisäksi opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja innovoida asiakaslähtöisiä konsepteja ja menetelmiä kehittäessään sisältömarkkinoinnin ratkaisuja erilaisiin liiketoiminta- ja markkinatilanteisiin. Hän osaa toteuttaa ja johtaa luovan suunnittelun prosessia itsenäisesti ja vaikuttavasti. Opiskelija osaa käynnistää ja organisoida yhteistyötä organisaation eri toimintojen kanssa sekä priorisoida toimintaa. Hän osaa proaktiivisesti etsiä ja analysoida liiketoiminnan kannalta kriittistä informaatiota parantaakseen jatkuvasti luovan suunnittelun prosessia ja erilaisten tarinankerronnan ratkaisujen onnistumista monikanavaisessa ympäristössä.

Sisältö

  • Asiakas-, brändi- ja markkinaymmärrys
  • Sisältömarkkinointi ja konseptisuunnittelu
  • Luova suunnittelu
  • Monikanavainen tarinankerronta
  • Digitaalinen sisällöntuotanto

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, projektityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN