Olet täällä

H2H-viestintä

H2H-viestintä

Tunnus: COM4HM002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Kurssi korvaa edeltävän opetussuunnitelman kurssit

 • COM4LJ007 Organization, Diversity and Employees
 • COM4LJ013 Media and Public Relations
 • MGT2HY201 Leadership Communication
 • MGT2HY101 Johtamisviestintä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ymmärtää ja kuvata keskinäisviestinnän eli interpersoonallisen vuorovaikutuksen mallit
 • tunnistaa vuorovaikutuksen perusteet ja kehittää omia keskinäisviestinnän taitoja
 • hyödyntää vaikuttamarkkinointia ja henkilöbrändäystä liiketoiminnan tarpeisiin
 • hyödyntää ihmiseltä-ihmiselle (H2H) -lähestymistapaa markkinoinnissa ja viestinnässä
 • rakentaa ja ylläpitää ammatillisia verkostoja

Osaamistavoitte ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja julkisen puheen aseman ja merkityksen markkinoinnissa ja viestinnässä niin kasvokkaisessa kuin digitaalisessa ympäristössä. Hän ymmärtää H2H-viestinnän ja vaikuttajamarkkinoinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tuntee itsensä ja osaa hyödyntää omia ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja julkisen puhumisen taitoja markkinoinnissa ja viestinnässä.

Arvosana 3
Edellisen lisäksi opiskelija osaa arvioida ja muuntaa omia viestinnän ja vaikuttajamarkkinoinnin taitoja ottaen huomioon liiketoiminnan tarpeet ja sidosryhmien kiinnostuksen. Hän osaa viestiä innostavasti ja vaikuttavasti sekä kasvokkain että digitaalisissa kanavissa. Hän osaa kehittää ja johtaa ammatillisia verkostoja sekä hyödyntää niitä markkinointi- ja viestintätarkoituksiin. Hän osaa kehittää omia vaikuttamisen ja viestinnän taitoja sekä henkilöbrändiä.

Arvosana 5
Edellisten lisäksi opiskelija osaa linkittää H2H-vuorovaikutuksellisen näkökulman markkinointiin ja viestintään sekä kriittisesti arvioida tuloksia kehittääkseen niitä jatkuvasti.

Sisältö

 • Keskinäisviestinnän periaatteet ja mallit
 • Innostava ja osallistava vuorovaikutus liiketoiminnassa
 • Vaikuttajamarkkinointi
 • Verkostojen johtaminen
 • Henkilöbrändäys
 • Suostuttelutaidot
 • Vuorovaikutuksen kanavat ja työkalut

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN