Olet täällä

Strateginen brändin johtaminen

Strateginen brändin johtaminen

Tunnus: COM4HM001
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Kurssi korvaa aiemmat opintojaksot:

 • COM2LJ002 Planning and Leading Communications
 • COM2LJ008 Stakeholder Communications
 • COM4LJ006 Issue / Crisis Communication
 • MGT4LG210 International marketing
 • MGT4LG211 Leading by branding
 • REG3RY010 Palvelubrändin hallinta

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ymmärtää ja kuvata brändijohtamisen johtamisen strategisen työkaluna globaalissa liiketoimintaympäristössä
 • soveltaa brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin teorioita käytäntöön
 • tunnistaa ja puhutella eri sidosryhmien kiinnostuksenkohteita
 • luoda ja ylläpitää yhteistyöverkostoja sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa
 • tunnistaa, analysoida ja ratkaista ongelmia aidoissa yrityselämän tilanteissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija on perehtynyt brändijohtamisen perusteisiin sekä viestinnän ja markkinoinnin eri osa-alueisiin liiketoiminnan johtamisen strategisina työkaluina. Hän tunnistaa markkinoinnin ja viestinnän peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän osaa toimia mukana brändijohtamisessa ja tuottaa yhdessä muiden kanssa ratkaisuja organisaatioiden sisäisiin ja/tai ulkoisiin sopivia ratkaisuja.

Arvosana 3
Opiskelija osaa käyttää brändijohtamisen, viestinnän ja markkinoinnin erilaisia näkökulmia liiketoiminnan johtamisen strategisina työkaluina. Hän osaa hyödyntää markkinoinnin ja viestinnän käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja perustellessaan omat ratkaisunsa käytännön liiketoiminnan tarpeisiin. Hän osaa arvioida ja kehittää brändijohtamisen prosesseja ja toimintaa organisaation sisäisiin ja/tai ulkoisiin tarpeisiin.

Arvosana 5
Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja kehittää brändijohtamiseen liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja tietoa. Hän osaa liittää brändinäkökulman yrityksen liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen prosesseihin eri tasoilla. Opiskelija osaa hakea ja analysoida informaatiota kehittääkseen jatkuvasti markkinointia ja viestintää käytännössä. Hän osaa luoda uusia toimintatapoja sekä perustella omat näkemyksensä onnistuneesti. Hän osaa käynnistää ja ylläpitää yhteistyötä eri organisaatiotoimintojen välillä sekä perustella strategiset valinnat ja priorisoida toiminnan niiden mukaisesti.

Sisältö

 • Brändäys ja brändijohtaminen organisaation strategisena työkaluna
 • Markkinointi ja viestintä; keskeiset käsitteet ja käytännön toiminta-alat
 • Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tunnistaminen, priorisointi ja johtaminen
 • Maine,  maineriskien tunnistaminen, kriisiviestintä
 • Yhteistyö sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN