Olet täällä

Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä, suomi

Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä, suomi

 

 • Tunnus: COM1TX011ABC   
 • Laajuus: 2 op
 • Ajoitus: 1. lukukausi, 1. periodi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja tai sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

 

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen nykypäivän organisaatioissa ja haluaa kehittyä viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Opiskelija tunnistaa erilaisia opiskelun ja työelämän viestintätilanteita ja tekstilajeja sekä ymmärtää niiden erilaisia tavoitteita ja käytänteitä.
 • Opiskelija hallitsee esiintymistaidon perusteet ja ymmärtää vuorovaikutuksen ja sanattoman viestinnän merkityksen osana onnistunutta viestintää.
 • Opiskelija osaa tuottaa asiantuntevaa ja kielellisesti ongelmatonta tekstiä sekä osaa soveltaa Haaga-Helian raportointi- ja opinnäytetyöohjeita oppimistehtävissään.
 • Opiskelija osaa arvioida ammatillisten ja tieteellisten lähteiden luotettavuutta sekä hyödyntää hankkimiaan tietoja opinnoissaan ja työtehtävissään.

 

Sisältö

 • Viestinnän perustaitojen hahmottaminen sekä omien viestintätaitojen arviointi ja reflektointi
 • Opintojen ja työelämän erityyppisten viestintätilanteiden harjoittelu sekä suullisesti että kirjallisesti: mm. henkilökohtainen vuorovaikutus, opastavan ja ohjaavan tekstin laatiminen, sähköpostiviestintä, asiakaskohtaamiset
 • Sanallisen ja sanattoman viestinnän peruspiirteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen
 • Esiintymisen perustaidot
 • Puhe-esityksen valmisteleminen ja havainnollistaminen
 • Kielenhuolto
 • Haaga-Helian raportointiohjeiden tunteminen ja soveltaminen omiin töihin

Oppimateriaali

 • Haaga-Helian raportointiohjeet
 • Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali

Työelämä- ja yritysyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan yrityselämän edustajia vierailuluennoitsijoina.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen, jossa opiskelijat tekevät runsaasti erilaisia vuorovaikutusharjoituksia opettajan toimiessa pienryhmien tukena. Kurssilla tehdään myös runsaasti harjoituksia itsenäisesti ja ryhmässä, mahdollisuuksien mukaan verkkoympäristössä. Kurssin tehtävissä hyödynnetään mahdollisuuksia soveltaa omista työkokemuksista kertyneitä tietoja.

 

Kansainvälisyys

Omien viestintävalmiuksien kehittäminen ja reflektointi sekä oman kielellisen taustan ymmärtäminen ovat keskeinen perusta, jonka avulla opiskelija rakentaa pohjaa myös kansainväliseen viestintäosaamiseen sekä oppii toimimaan monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.

 

Arviointiperusteet
 

Kurssilla ei ole tenttiä. Sekä suullisen että kirjallisen viestinnän osaamistavoitteiden mukaista osaamista arvioidaan ryhmä- ja yksilötehtävin. Esimerkkejä arvioitavista tehtävistä:

 

 • kirjallinen tehtävä (yksilötyö), jossa harjoitellaan tieteellisen kirjoittamisen perusteita (mm. lähdemerkintöjä) sekä omien ajatusten yhdistämistä lainattuihin osuuksiin
 • lyhyet kirjoitusharjoitukset
 • videoitu yksilöesitys
 • yhteisöviestinnän esitys pienryhmissä

 

Arvosana 1 (hyväksytty)

Arvosana 3 (hyvä)

Arvosana 5 (erinomainen)

Opiskelija ymmärtää tyydyttävästi viestinnän osaamisen tärkeyden ja tuntee viestinnän merkityksen nykypäivän organisaatioissa. Hän haluaa kehittyä viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan.

 

Opiskelija tunnistaa tyydyttävästi erilaisia opiskelun ja työelämän viestintätilanteita ja tekstilajeja sekä ymmärtää niiden erilaisia tavoitteita.

 

Hän hallitsee välttävästi kurssin keskeiset sisällöt (asiatyylisen tekstin tuottamisen, Haaga-Helian raportointiohjeet sekä esiintymistaidon perusteet).

Opiskelija ymmärtää hyvin viestinnän osaamisen tärkeyden. Hän osoittaa selkeästi kehittymiskykyään viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

 

Opiskelija tunnistaa hyvin opiskelun ja työelämän viestintätilanteita ja tekstilajeja sekä osaa toimia niiden erilaisten tavoitteiden mukaan.

 

Hän hallitsee hyvin kurssin keskeiset sisällöt (asiatyylisen tekstin tuottamisen, Haaga-Helian raportointiohjeet sekä esiintymistaidon perusteet).

Opiskelija ymmärtää erinomaisesti viestinnän osaamisen merkityksen. Hän osoittaa kehittyneensä viestintä- ja vuorovaikutustaidoissaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

 

Opiskelija toimii luontevasti erilaisissa opiskelun ja työelämän viestintätilanteissä. Hän esimerkiksi käyttää osuvasti ja vaihtelevasti tekstilajeja kunkin tilanteen edellyttämien tavoitteiden mukaan.

 

Hän hallitsee erinomaisesti kurssin keskeiset sisällöt (asiatyylisen tekstin tuottamisen, Haaga-Helian raportointiohjeet sekä esiintymistaidon perusteet).

 

 

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, yksilö-, ryhmä- ja paritehtävät

 

Kirjalliset lähteet
 

Haaga-Helian raportointiohjeet

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

 

Kirjallisuutta

 • Iisa, K. & Oittinen, H. & Piehl, A. 2012 Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat Oy.
 • Karhu, M. & Salo-Lee, L. & Sipilä, J. & Selänne, M. & Söderlund, L. & Uimonen, T. & Yli-Kokko, P. 2007. Asiantuntija viestii – ajatuksesta vaikutukseen. Inforviestintä Oy.
 • Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2012. Toim. Kankaanpää S. & Heikkilä, E. & Korhonen, R. & Maamies, S. & Piehl, A. 3. painos.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147.
 • Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 1. Ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari.
 • Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 2. Organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari.
 • Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. 2011. Yrityksen viestintä. Edita Prima Oy.
 • Koskimies, R. 2002. Asiantuntijan esiintymistaito. Oy Finn Lectura ab.
 • Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2012. Tehoa työelämän viestintään. WSOYpro.
 • Luukkonen, M. 2006. Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY.
 • Torkki, J. 2013. Puhevalta – kuinka kuulijat vakuutetaan. Otava.