Olet täällä

Viestintä ja esiintymistaito

Viestintä ja esiintymistaito
 • Tunnus: COM1TN001
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi (Innovaattoreilla 2. lukukausi)
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa hyvän yleiskuvan viestinnän merkityksestä nykypäivän organisaatioissa ja ymmärtää suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen merkityksen osana ICT-asiantuntijan ammattitaitoa. Opittujen ja omaksuttujen tietojen ja taitojen lisäksi opiskelija saa valmiuksia kehittää itseään edelleen viestinnän eri osa-alueilla sekä osaa hyödyntää oppimaansa työssä ja opiskelussa. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee HAAGA-HELIAssa käytössä olevat asiakirjastandardit ja lähteiden käytön tekniikan sekä asiakielisen kirjoittamisen
 • osaa kirjoittaa tavallisimpia työelämässä tarvittavia asiakirjoja
 • hallitsee esiintymistaidon perusteet ja ymmärtää vuorovaikutuksen ja oheisviestinnän merkityksen osana onnistunutta viestintää.

Sisältö

 • ICT-asiantuntijan ammattiin liittyvän sekä vastaanottajan huomioivan yleiskielen kirjoittaminen
 • ICT-aiheisen asiatekstin tuottaminen lähteitä hyväksikäyttäen
 • Puhe- ja esiintymistaidon harjoitukset
 • Kielenhuolto ja oikeinkirjoitus
 • HAAGA-HELIAn ohjeiden mukaisten tekstien laatiminen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vierailuluentoja ja opetustehtävissä hyödynnetään liike-elämän ajankohtaisia esimerkkejä ja materiaaleja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 22 h
Harjoitustehtävät itsenäisesti ja ryhmässä, työskentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen verkko-oppimisympäristössä, 58 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Intensiivitoteutus:

 • 4  iltaopetuskertaa ja lauantai yhteensä 22 h
 • Verkkoharjoitustehtävät, osallistuminen keskustelufoorumiin, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 59 h

Intensiivitoteutusta on muutettu saadun opiskelijapalautteen perusteella, ja lähiopetukseen on lisätty perjantai-ilta tai lauantaipäivä. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija osoittaa näyttötilaisuudessa hallitsevansa opintojaksojen tavoitteissa ja sisällöissä kuvatut asiat. Näyttötilaisuuteen tulee toimittaa kirjalliset, yksilöidyt ja allekirjoitetut dokumentit (tyypillisesti työ- ja opiskelutodistukset), joilla pystytään todentamaan opiskelijan hallitsevan opintojakson koko sisällön. Näyttö arvioidaan asteikolla 1–5, joten todistusten tulee myös mahdollistaa aiemmin hankitun osaamisen laadullinen arviointi. 

Näyttötilaisuuteen ei voi osallistua ilman kirjallista dokumentaatiota. Jossain tapauksissa opiskelija voi myös joutua täydentämään suoritustaan näyttötilaisuudessa suoritettavilla tehtävillä.

Vastuuopettajat

Mirka Sunimento, Malmi
Tarja-Paasi-May, Pasila

Oppimateriaalit 

HAAGA-HELIAn raportointiohjeet
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali

Arviointiperusteet

Arvosana 5  3 1
  Opiskelija saa vähintään 90 % kurssin maksimipisteistä. Hän noudattaa erinomaisesti annettuja aikatauluja ja osallistuu lähiopetukseen erittäin aktiivisesti. Kurssin käytyään hän hallitsee kurssin keskeiset teemat erinomaisesti: HAAGA-HELIAn raportointiohjeet, esiintymistaidon perusteet ja asiatyylisen tekstin tuottaminen. Hänellä on kokonaisvaltainen ymmärrys viestintätaitojen merkityksestä ICT-alalla, ja hän osaa soveltaa oppimaansa hyvin myös käytännössä. Opiskelija saa vähintään 70 % kurssin maksimipisteistä. Hän noudattaa hyvin annettuja aikatauluja ja osallistuu lähiopetukseen aktiivisesti. Kurssin käytyään hän hallitsee hyvin kurssin keskeiset teemat: HAAGA-HELIAn raportointiohjeet, esiintymistaidon perusteet ja asiatyylisen tekstin tuottaminen. Hänellä on selkeä ymmärrys viestintätaitojen merkityksestä ICT-alalla, ja hän osaa soveltaa oppimaansa käytännössä. Opiskelija saa vähintään 40 % kurssin maksimipisteistä. Hän noudattaa annettuja aikatauluja ja osallistuu kohtuullisesti lähiopetukseen. Kurssin käytyään hän hallitsee välttävästi kurssin keskeiset teemat: HAAGA-HELIAn raportointiohjeet, esiintymistaidon perusteet ja asiatyylisen tekstin tuottaminen. Hänellä on ymmärrystä viestintätaitojen merkityksestä ICT-alalla.

 

Tuntityöskentely ja suulliset esitykset 25 %
Kirjalliset tehtävät 75 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.