Olet täällä

Krea Content – Copywriter ja sisällöntuottaja

Krea Content – Copywriter ja sisällöntuottaja

 

Tunnus: CAM8LH104
Laajuus: 5 op

Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Opintojakson kuvaus 

 

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina ja sisällöntuottajina. Se perehdyttää opiskelijan mainoskirjoittamiseen ja ammattimaiseen sisällöntuotantoon sekä tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen kuvan luovan alan suunnittelutyöstä ja sisältöprosesseista. Opiskelija ymmärtää mainonnan suunnittelun ja sisällöntuotannon prosessina, jonka lähtökohtana ovat mainostajan tavoitteet. Hän oppii käyttämään mainoskirjoittamisen, luovan suunnittelun ja ideoinnin menetelmiä sekä tarinankerrontaa nykyaikaisessa mediaympäristössä. Opintojakson aikana tehdään useita konseptointi- ja sisältösuunnitteluprojekteja asiakasyrityksille, joista opiskelija kokoaa itselleen esittelykelpoisen portfolion. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan myös alan toimijoihin ja auttaa häntä laajentamaan omaa ammatillista verkostoaan.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
 

Lähtötaso: Sopii kaikille

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2:

 

Opiskelijan aktiivisuudessa on runsaasti toivottavaa. Palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa on kehitettävää. Tekstin ja sisällön tuottaminen ei ole kovin ammattimaista tai tarkoituksenmukaista. Portfoliossa on sisällöllisiä, tyylillisiä ja kielellisiä puutteita ja sen ulkoasu kaipaa vielä runsaasti työstämistä.

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelijan työskentely on aktiivista ja kannustavaa. Opiskelija antaa hyödyllistä vertaispalautetta muille ja kehittyy saamansa palautteen kannustamana. Portfoliossa on kaikki tarvittavat sisällöt, mutta muokkauksessa ja viimeistelyssä on jonkin verran puutteita. Tekstit ovat toimivia, mutta rohkeutta ja omaperäisyyttä tarvitaan enemmän.

 

Osaamistaso 5:

 

Opiskelijan työskentely on erittäin aktiivista, innostunutta ja kannustavaa. Hän antaa perusteltua ja tarkkanäköistä vertaispalautetta ja ottaa erinomaisesti huomioon myös itse saamansa palautteen portfolionsa hiomiseksi. Portfolion sisällöt ovat huolellisesti viimeisteltyjä ja ratkaisut erottuvia. Myös toimeksiantajat huomioivat heille ehdotettujen ratkaisujen arvon. Portfolio muodostaa yhtenäisen ja edustavan kokonaisuuden, jota sellaisenaan voi käyttää työnäytteenä luovalla alalla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on hankkinut opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

Kansainvälisyys

Opintojakson aihealueita tarkastellaan kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia. Osa toimeksiannoista saattaa tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä.

Oppimistavat

Päivätoteutus, verkkokurssi ja työn opinnollistaminen.

Arviointitavat

Portfolio 100 %

Vastuuopettaja

Johanna Mäkeläinen

Oppimateriaalit

Materiaalit saatavilla Moodlessa opintojakson alussa.