Olet täällä

Krea Community – Opi yhteisömanageriksi

Krea Community – Opi yhteisömanageriksi

Tunnus: CAM4LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi:

Moduulin kuvaus 

Opintokokonaisuus valmentaa opiskelijoita yhteisömanagerin työnkuvaan käytännön harjoittelun avulla. Opiskelijat kehittävät Haaga-Helian Luova toimisto Krean tai muun valitsemansa yhteisön sisältöstrategiaa ja tuottavat keskustelevaa, osallistavaa, viihdyttävää ja hyödyllistä sisältöä yhteisön digitaalisiin kanaviin.

Opiskelija osaa hankkia ja tulkita asiakasymmärrystä tukevaa dataa yhteisön brändiviestinnän strategisen suunnittelun pohjaksi. Opiskelija osaa kehittää yhteisön viestintää asiakastiedon perusteella ja mediaympäristön trendit huomioiden. Opiskelija osaa laatia yhteisön sidosryhmäsuhteita palvelevan sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman. Opiskelija osaa tuottaa yhteisön sidosryhmäsuhteita kehittävää visuaalista ja tarinallista sisältöä yhteisön digitaalisiin kanaviin. Opiskelija osaa mitata ja arvioida yhteisön brändiviestinnän onnistumista sekä esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Moduulin osat 

OSA 1 Mediasuunnittelu ja trendit 5 op

OSA 2 Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta 5 op

OSA 3 Strateginen brändin kehittäminen 5 op

Kaikki moduulin osat toteutetaan samanaikaisesti. Osien opintopisteet on mahdollista kuitenkin suorittaa erikseen.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
 

Lähtötaso: Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen 15 op

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

 • tuntee asiakasymmärryksen merkityksen yhteisön markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun perustana ja osaa hankkia asiakastietoa
 • osaa analysoida asiakasyhteisön mediaympäristöä
 • tuntee asiakasyhteisön sidosryhmät ja digikanavat
 • osaa laatia sisältöstrategian ja -suunnitelman
 • tuntee hakukoneoptimoinnin perusperiaatteet
 • osaa tuottaa asiakasyhteisön brändin mukaista visuaalista ja tarinallista sisältöä digitaalisiin kanaviin
 • osaa arvioida asiakasyhteisön brändiviestinnän onnistumista
 • osallistuu projektin tehtäviin ja antaa jonkin verran vertaispalautetta tiimissä

Osaamistaso 3-4:

 • osaa hyödyntää asiakasymmärrystä yhteisön markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun perustana
 • osaa hankkia asiakastietoa monista eri lähteistä ja tulkita sitä asiakasyhteisön tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla
 • osaa ottaa huomioon asiakasyhteisön muuttuvan mediaympäristön sekä kohderyhmien mediankäyttötavat
 • osaa tuottaa asiakasyhteisölle toteuttamiskelpoisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman
 • osaa tuottaa hakukoneoptimoitua, erottuvaa ja kohderyhmiä hyödyttävää visuaalista ja tarinallista sisältöä eri digikanaviin niiden ominaispiirteet huomioiden
 • osaa rakentaa asiakasyhteisön sosiaalisen median suhteita
 • osaa arvioida asiakasyhteisön brändiviestinnän onnistumista ja esittää perusteltuja kehittämisideoita
 • kantaa vastuun omista projektitehtävistään ja antaa rakentavaa vertaispalautetta tiimissä

Osaamistaso 5:

 • osaa kehittää asiakasymmärryksen pohjalta yhteisön brändiviestinnän strategiaa
 • osaa hankkia asiakastietoa monista eri lähteistä sekä yhdistellä ja tulkita sitä asiakasyhteisölle merkittävää kilpailuetua tuottavalla tavalla
 • osaa toimia muuttuvassa ja moninaisessa mediakentässä sekä löytää uusia kanavaratkaisuja ja kumppanuuksia asiakasyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi
 • osaa tuottaa asiakasyhteisölle ammattimaisen sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman
 • osaa tuottaa hakukoneoptimoitua, erottuvaa ja kohderyhmiä hyödyttävää visuaalista ja tarinallista sisältöä eri digikanaviin niiden ominaispiirteet taitavasti huomioiden
 • osaa rakentaa ja kehittää asiakasyhteisön sidosryhmäsuhteita aktiivisesti ja monipuolisesti
 • osaa mitata asiakasyhteisön brändiviestinnän onnistumista sekä esittää perustellun ja kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman
 • kantaa vastuuta projektista kokonaisuutena sekä antaa aktiivisesti rakentavaa vertaispalautetta tiimissä sekä yli tiimirajojen

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla opiskelijat toimivat Luova toimisto Krean tai muun valitsemansa yhteisön yhteisömanagereina. Vierailuluennoitsijoita luovan alan asiantuntijapalveluita tarjoavista toimistoista.

Kansainvälisyys
 

Moduulissa hyödynnetään kansainvälisiä materiaaleja. Asiakasyhteisön sidosryhmäverkosto voi olla kansainvälinen.

Aikataulu
 

Lähiopetus: ma-to vkot 15, 16, klo 17.40-20.20 luokassa 4008

vko 19 ma-ti, klo 17.40-20.20 luokassa 4008

vko 20 ma-ke, klo 17.40-20.20 luokassa 4008

vkot 21, 23 ma-ti klo 17.40-20.20 luokassa 4008

 

Oppimistavat

Monimuotototeutus:

Opintokokonaisuus alkaa lähivalmennusjaksolla 22.5.-16.6.2017. Lähivalmennusjakson aikana laaditaan sisältöstrategia ja sisältösuunnitelma Luova toimisto Krealle tai valitulle muulle yhteisölle. 16.6.-25.8.2017 opiskelijat kehittävät valitsemansa yhteisön verkkonäkyvyyttä ja brändiä tuottamalla sisältöä sen kanaviin sisältöstrategian ja -suunnitelman mukaisesti.

Opiskelijat sparraavat toisiaan sisällöntuottajina viikoittain. Kesälukukauden aikana tuotettu sisältö ja kehittämistulokset puretaan ja arvioidaan yhteisessä lopputapaamisessa 25.8.2017. Opintojen aikana tehdystä yhteisömanagerin työstä saa työtodistuksen.

Arviointitavat
 

Yksilöarviointi, tiimiarviointi, vertaisarviointi, itsearviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista moduulin lähitapaamisiin ja tiimityöskentelyyn. Arvosana määräytyy tiimin tuotosten perusteella (50 %) sekä opiskelijan oman sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella (50 %).

Vastuuopettaja(t)
 

Tarja Autio

Graham Hill

Tanja Vesala-Varttala

 

Oppimateriaalit

CMADFIa. http://2014.cmad.fi/

CMADFIb. Yhteisömanageri moniosaajana. http://2014.cmad.fi/blogi/yhteisomanageri-moniosaajana

IAB Finlandin digimainonnan oppaat ja ohjeistukset: http://www.iab.fi/digimainonnan-abc.html

IABlogi. http://www.iab.fi/iablogi.html

Filenius, M. 2015. Digitaalinen asiakaskokemus: menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa.

Goodman, M. B., Hirsch, P. B. 2012. Corporate Communication: tactical guidelines for strategic practice. New York: Business Expert Press.

Graafinen. Tietopankki graafikoille – Graafinen suunnittelu, typografia, kuvitus, mainonta ja luovuus. http://www.graafinen.com

Hakola, I. & Hiila, I. 2012. Strateginen ote verkkoon: tavoita & sitouta sisältöstrategialla.

Halsvaha, T. Yhteisömanageri on markkinointiviestinnän empaattinen moniosaaja. 2015. https://www.linkedin.com/pulse/yhteis%C3%B6manageri-markkinointiviestinn%C3%A4n-empaattinen-terhi-halsvaha

Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka. Talentum.

Keller, K. Lane, A, Tony, Georgson, M. 2012. Strategic Brand Management: a European perspective. Financial Times/Prentice Hall. 2nd ed.

Keronen, K. & Tanni, K. 2013. Johdata asiakkaasi verkkoon: opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen.

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi. Ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. E-kirja.

Kurvinen, J. & Sipila, L. 2014. Mielipidejohtaja: voittajan resepti toimialasi valloitukseen. Talentum.

Luukkonen, J. 2010. Katso. Näe. Kuvittele. – Visuaalisia avaimia bisnesluovuuteen. Inforviestintä.

Parviainen, T. 2015. (V)ihastuttava mainoskieli: fraaseista fiiliksiin. Helsingin seudun kauppakamari.

Piilotettu aarre. Yhteisömanagerit. http://www.piilotettuaarre.fi/artikkelit/yhteisomanagerit/

Pimenoff, T. 2009. Mediatoimistoyhteistyön opas. Mainostajien Liitto.

Rentola, M. 2010. Vaikuta mediassa: kirjoittamisen keinot tutuiksi. Kansanvalistusseura.

Sachs, J. 2012. Winning the Story Wars: Why Those Who Tell - and Live - the Best Stories will Rule the Future. Boston: Harvard Business School Publishing.

Silfvenberg, A. 2010. Sata sivua: tekstintekijän harjoituskirja. Avain.

Vainikkala, M.-R. & Kaltila, M.-L. 2008. Sanasta kuvaksi ja kuvasta sanaksi. Kansanvalistusseura.

 

Hyödyllisiä ohjesivustoja:

Photoshop Tutorials/Guides in Finnish

https://helpx.adobe.com/fi/photoshop/topics.html

InDesign Tutorials/Guides in Finnish
https://helpx.adobe.com/fi/indesign/topics.html#dynamicpod_reference_0

Illustrator Tutorials/Guides in English

https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html