Olet täällä

Design Sprint Days

Design Sprint Days

Tunnus: BUS8TN007
Laajuus: 5 op
Ajoitus: Lukukausi 3-X
Kieli: Suomi
OPS: 2015
Opintojakson taso: Amk-tutkinto
Opintojakson tyyppi: Vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on väh. toisen vuoden opiskelija ja hallitsee oman alansa peruskäsitteet. Opintojaksolle voivat osallistua kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat (myös ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tietää Google Design Sprint -kehittämisprosessin peruskäsitteet ja menetelmät sekä tietää mitä nopea palvelujen kehittäminen tarkoittaa. Opiskelija tietää kuinka Design Sprint -prosessin avulla tuetaan ratkaisujen ideointia, suunnittelua, protoilua ja testausta. Opiskelija osaa käyttää prosessiin kuuluvia menetelmiä opintojaksoon kuuluvassa kehittämisprojektissa ja tietää kuinka Design Sprint -tiimin jäsenenä toimitaan.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee Google Design Sprint -kehittämisprosessin keskeiset käsitteet, vaiheet ja menetelmät. Opiskelija tuntee palvelujen nopean kehittämisen hyödyt. Opiskelija osaa käyttää hyvin Google Design Sprint -prosessiin kuuluvia menetelmiä ratkaisujen ideointiin ja suunnitteluun sekä ratkaisujen protoiluun ja testaukseen yhdessä loppuasiakkaiden kanssa. Lisäksi opiskelija osaa toimia Design Sprint -tiimin jäsenenä.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee Google Design Sprint -kehittämisprosessin keskeiset käsitteet, vaiheet ja menetelmät erinomaisesti. Lisäksi opiskelija osaa itsenäisesti syventää ymmärrystään menetelmistä. Opiskelija tuntee palvelujen nopean protoilun hyödyt ja sunnittelusprinttien merkityksen liiketoiminnan kehittämisen kontekstissa. Opiskelija osaa hyödyntää Google Design Sprint -prosessiin kuuluvia menetelmiä ratkaisujen ideointiin ja suunnitteluun sekä ratkaisujen protoiluun ja testaukseen yhdessä loppuasiakkaiden kanssa tuloksellisesti ja ansiokkaasti. Lisäksi opiskelija osaa toimia Design Sprint -tiimissä proaktiivisesti uudenlaisia ratkaisuja luovalla tavalla kehittäen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet
Uusien ratkaisujen nopea protoilu ennen investointia toteutukseen on nykyisin menestymisen edellytys kaikkikanavaisten palveluratkaisujen maailmassa. Opintojaksolla toteutetaan viikon Design Sprint -prosessi toimeksiantajalle.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisesti merkittävän yrityksen kehittämää Design Sprint -prosessia ja menetelmiä. Lisäksi hyödynnetään kansainvälisesti tunnettuja protoilutyökaluja.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 1) Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, 2) työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen tai 3) omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Arviointi perustuu tiimin kehittämisprojektin prosessiin ja tuloksiin. Arvosana on yhteinen kaikille tiimin jäsenille.

Vastuuopettaja
Jarmo Sarkkinen, Pasila

Oppimateriaalit
Google Ventures. 2016. The Design Sprint. http://www.gv.com/sprint/

Knapp, J. 2016. Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Simon & Schuster.