Olet täällä

Perehdytys SAP-toiminnanohjausjärjestelmään ja sen myyntityöhön

Perehdytys SAP-toiminnanohjausjärjestelmään ja sen myyntityöhön
 • Tunnus: BUS8TN002
 • Laajuus: 6 op (162h) 
 • Ajoitus: 3. lukukausi tai myöhemmin
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot 
 • Opintojakson tyyppi: valinnainen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suosituksena on Liiketoimintaprosessit -opintojakson (BUS2TN003) suoritus tai vastaavat tiedot

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • on tutustunut SAP-toiminnanohjausjärjestelmään
 • ymmärtää yrityksen myyntitoimintojen sisällön ja asiakasnäkökulman toimiessaan asiakasrajapinnassa
 • osaa esittää ratkaisun asiakaslähtöisesti myyntitilanteessa

Sisältö

 • tutustuminen SAP-toiminnanohjausjärjestelmään (teoriaa ja harjoituksia)
 • yrityksen myyntitoiminnot ja asiakasnäkökulma 
 • esitystekniikka ja esityksen valmistaminen     
 • yhteistyöyrityksen antama case-toimeksianto

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan ryhmätyö yhteystyöyrityksen antaman tehtävänannon pohjalta.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia, että ohjelmistoja).

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot ja harjoitukset toteutuskohtaisen aikataulun mukaisesti
 • ryhmätyö itsenäisesti työskennellen
 • tentti
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Jarmo Harmonen, Pasila

Heidi Kock, Pasila

Oppimateriaalit

Magal, Simha R. & Word, Jeffrey. 2011. Integrated Business Processes with ERP Systems

Eades, K. 1999 tai uudempi. The New Solution Selling, The Revolutionary  Sales Process That is Changing the Way People Sell. McGraw-Hill.

Torkki, Juhana. 2014. Tarinan valta : kertomus luolamiehen paluusta. Helsinki, Otava.

Arviointi

 • Ryhmätyö 50 %
 • Tentti 50 %
 • Sekä ryhmätyö että tentti pitää suorittaa hyväksytysti

Arvosana 1-2

Arvosana 3-4

Arvosana 5

Opiskelija ymmärtää pääpiirteittäin:

 • prosessien  roolin toiminnanohjausjärjestelmissä
 • yrityksen myyntifunktion
 • asiakaslähtöisen lähestymistavan ratkaisujen esittämisessä

Opiskelija:

 • ymmärtää prosessien hallinnan toiminnanohjausjärjestelmällä
 • ymmärtää yrityksen myyntifunktion ja eri tapoja organisoida myyntiä
 • osaa esittää ratkaisun asiakaslähtöisesti

 

Opiskelija:

 • osaa itsenäisesti hahmottaa ja hallita keskeiset prosessit toiminnanohjausjärjestelmän avulla
 • ymmärtää syvällisesti yrityksen myyntifunktion ja tavat organisoida myyntiä
 • osaa esittää ratkaisun asiakaslähtöisesti ja perustella hyötyjä asiakkaalle liiketoiminnallisilla hyödyillä

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.