Olet täällä

IT-palveluiden ja ratkaisujen myynti

IT-palveluiden ja ratkaisujen myynti
 • Tunnus: BUS8TN001
 • Laajuus: 3 OP (81 h)
 • Ajoitus: 6. ja 7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: valinnaiset

Lähtötaso

6:n ja 7:n lukukauden opiskelijoille

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää nykyaikaisen myynnin käsitteen ja asiantuntijan roolin myynnissä
 • hahmottaa IT-palveluiden ja ratkaisujen myymisen erityispiirteet
 • hahmottaa myyntiprosessin
 • oppii kontaktoimaan asiakkaita ja toteuttamaan myyntikeskustelun

Sisältö

 • Myynnin evoluutio
 • Asiantuntijapalveluiden ja ratkaisumyynnin erityispiirteet
 • Myynnin kanavat
 • Henkilökohtainen myyntiprosessi
 • Kylmä kontaktointi ja myyntikeskustelu
 • Myyntisuppilo
 • Yritysten ostokäyttäytyminen
 • Työelämäyhteydet
 • Harjoitustyö

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitustyö 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Heidi Kock, Pasila

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

5/6 läsnäolopakko lähiopetuksessa
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1- 5- Kriteerit on kuvattu asteikolla 1 – 3 – 5

Arvosanat/ Kohteet 1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min 90 % tavoitteesta)
Tiedot

Tuntee joiltain osin myyntitoiminnon- ja prosessin sekä asiantuntijan roolin myynnissä.

Ymmärtää joiltain osin IT-palveluiden ja ratkaisujen myynnin erityispiirteet.

Tuntee myyntitoiminnon ja -prosessin sekä asiantuntijan roolin myynnissä.

Ymmärtää IT-palveluiden ja ratkaisujen myynnin erityispiirteet.

Tuntee erittäin hyvin myyntitoiminnon ja -prosessin sekä asiantuntijan roolin myynnissä.

Ymmärtää erittäin hyvin IT-palveluiden ja ratkaisujen myynnin erityispiirteet.

Taidot Suoriutuu auttavasti yrityskontaktoinnista ja myyntikeskustelusta. Osaa joiltain osin tuoda esille palvelun/ratkaisun hyödyt asiakkaalle. Suoriutuu yrityskontaktoinnista ja myyntikeskustelusta. Osaa tuoda esille palvelun/ratkaisun hyödyt asiakkaalle. Suoriutuu erittäin hyvin yrityskontaktoinnista ja myyntikeskustelusta. Osaa erittäin hyvin tuoda esille palvelun/ratkaisun hyödyt asiakkaalle.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Vähäinen itsenäinen panostus. Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Osaa toimia melko itsenäisesti. Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn. Hyvä kyky toimia itsenäisesti. Innovatiivisuus, positiivinen asenne ja aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu seuraavin painotuksin seuraavista osista:

Osallistuminen lähiopetukseen 50%

Harjoitustyö 50%

Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on myös oman oppimisen arviointitehtävä. Tehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Vastauksia käytetään opintojakson/ kokonaisuuden kehittämiseen.