Olet täällä

Ostotoiminta

Ostotoiminta

Tunnus: BUS8LH110
Laajuus: 5 op.
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: Liiketalouden osaamista tukevat
Opintojakson tyyppi: Vapaavalintaiset

 

 Kuvaus 

 

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva ostotoiminnan strategisesta merkityksestä nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Monilla liiketoiminta-alueilla tehokas ostotoiminta luo kilpailijaetua ja auttaa pärjäämään yhä kovenevilla kansainvälisillä markkinoilla.

 

Opiskelija syventää ja laajentaa logistiikan osaamista siten, että hän kykenee ostotoiminnan menetelmin avustamaan johtoa kannattavuuden analysoinnissa, suunnittelussa, seurannassa ja päätöksentekoa koskevissa sekä strategisissa että operatiivisissa kysymyksissä. Opintojakso edistää liiketoimintaprosessien kehittämistä, taulukkolaskennan soveltamista, antaa valmiuksia toimia ostajana, sekä ostotoiminnan kehittäjänä.

 

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Logistiikan perusteet

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 

  • tunnistaa keskeiset termit ja tiedostaa niiden pääasiallisen merkityksen
  • osaa laatia joitakin ostotoiminnassa tarvittavia suunnitelmia 
  • osaa hahmottaa ostotoiminnan prosesseja

 

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

  • osaa arvioida ostotoiminnan nykytilaa ja soveltaa muutamia teoreettisia malleja käytäntöön
  • osaa laatia ostotoiminnassa tarvittavia suunnitelmia
  • osaa kehittää ostotoiminnan prosesseja

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

  • osaa soveltaa käytettävissä olevia teoreettisia malleja käytäntöön
  • laatia monipuolisesti ostotoiminnassa tarvittavia suunnitelmia
  • osaa kehittää ostotoimintaa laaja-alaisesti

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

 

Kansainvälisyys

 

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista ja aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia.

 

 

Oppimistavat

 

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen.

Arviointitavat
 

Tuntityöskentely 20 %

Harjoitustehtävät 80 %

Vastuuopettaja
 

Jukka Tikka

 

Oppimateriaalit             
 

Tikka, J. 2017. Ostotoiminta. BoD Books on Demand

Iloranta, K. & Pajunen-Muhonen, H. 2008. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma Oy. Gummerrus kirjapaino Oy. Jyväskylä

Van Weele, A. 2005. Purchasing & Supply Chain Management. 4 painos. Thompson

Tikka, J. 2016. Logistiikan perusteet. BoD Books on Demand