Olet täällä

Henkilöverotus ja verotusmenettely

Henkilöverotus ja verotusmenettely

Tunnus: BUS8LH107
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1-5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tuloverojärjestelmän perusrakenteeseen ja yksityishenkilön tuloverotuksen perusteisiin. Opiskelija pystyy itsenäisesti ratkaisemaan tavallisimpien yksityishenkilön tulojen, menojen ja oikeustoimien verotuskohtelun sekä arvioimaan mahdollisen asiantuntija-avun tarpeen

Opintojaksolla käsiteltävät asiat:

  • tuloverojärjestelmän perusrakenne
  • yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
  • yksityishenkilön tulojen jakaantuminen ansio- ja pääomatuloiksi
  • ansio- ja pääomatulojen veronalaisuus sekä niihin kohdistuvien menojen vähennyskelpoisuus
  • erityisesti luovutusvoittojen, osinkotulojen, vuokratulojen sekä muiden pääomatulojen verotus

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

• tuntee suomalaisen henkilöverotuksen keskeiset osa-alueet

• tuntee ansio- ja pääomatulojen verotuksen yleisimmät muodot

• tuntee ansio- ja pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset
• tuntee henkilöverotuksen erityiskysymyksiä verotuksen joiltakin osa-alueilta

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

• tuntee suomalaisen henkilöverotuksen keskeiset osa-alueet

• osaa ansio- ja pääomatulojen verotuksen yleisimmät muodot

• osaa ansio- ja pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset
• osaa henkilöverotuksen erityiskysymyksiä verotuksen joiltakin osa-alueilta

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

• tuntee suomalaisen henkilöverotuksen keskeiset osa-alueet

• hallitsee ansio- ja pääomatulojen verotuksen yleisimmät muodot

• hallitsee ansio- ja pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset
• hallitsee henkilöverotuksen erityiskysymyksiä verotuksen joiltakin osa-alueilta

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään oppimistehtäviä, joiden kautta opiskelijat tutustuvat verotusmenettelyyn.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla voidaan viitata myös kansainvälisiin verotusmenettelyihin.

Oppimistavat

Opintojaksolla käydään läpi henkilöverotuksen aihealuetta luentojen, harjoitustehtävien sekä opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn avulla.

Opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus, siihen liittyvät oppimistehtävät, itsenäinen työskentely sekä tentti.    
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen, AHOT-menettely).

 Arviointitavat

Tentti 100 %

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen antaminen.

Vastuuopettaja

Juha Stenbacka

 

Oppimateriaalit  

Luentomateriaali

Henkilöasiakkaan vero-opas 2018

Oheislukemistona:

Andersson, E., Linnakangas, E. ja Frände J. Tuloverotus 8. uudistettu painos